اسپن عنوان ماه انتخاب شده اسپن عنوان سپرده انتخاب شده

محاسبه سود سپرده ها

با وارد كردن مبلغ قابل پرداخت براي سپرده گذاري و انتخاب نوع سپرده گذاري و سپس كليك بر روي كليد  "محاسبه شود" مي توانيد ميزان سود سپرده ها را در بخش پايين مشاهده كنيد.

محاسبه سود سپرده ها

مبلغ مورد نظر برای سپرده گذاری
ریال
انواع سپرده
ماهانه
 •  کوتاه مدت عادی
  10 %
  کوتاه مدت سه ماهه
  10 %
   بلند مدت یک ساله
  18 %
نوع سپرده :  
نرخ سود علی الحساب درصد
سود سپرده در روز ریال
سود سپرده در ماه ریال
سود سپرده در سال ریال