شعبه تجریش (تهران)

کد شعبه : 1325
آدرس : - تهران، خیابان ولی عصر ـ نرسیده به میدان تجریش ـ شماره 3092
کد پستی : 1988655437
پست الکترونیک : tajrish.branch@edbi.ir

شماره‌های تماس

کد مخابرات : 021
 
رئیس شعبه22708450 
تلفن های عمومی شعبه22708446