شعبه بلوار کشاورز (تهران)

کد شعبه : 1310
آدرس : - تهران، بلوار کشاورز ـ روبروی بیمارستان پارس ـ ساختمان صفا ـ پلاک148
کد پستی : 1416634519
پست الکترونیک : bolvar.branch@edbi.ir

شماره‌های تماس

کد مخابرات : 021
 
رئیس شعبه88963727 
تلفن های عمومی شعبه 53 - 88963746