به طورکلی ضمانت نامه های صادره توسط بانک با درنظر گرفتن نکته ذیل به دو بخش ضمانت نامه های ریالی و ضمانت نامه های ارزی تقسیم می شوند

صدور ضمانت نامه

ضمانت نامه های ارزی و ریالی

 

به طوركلي ضمانت نامه هاي صادره توسط بانك با درنظر گرفتن نكته ذيل به دو بخش ضمانت نامه هاي ريالي و ضمانت نامه هاي ارزي تقسيم مي شوند:

نكته : جهت تحصيل وام و يا اعتبار از شبكه بانكي كشور و ساير مؤسسات مالي و اعتباري ، ضمانت نامه صادر نمي گردد .

 

الف) ضمانت نامه هاي ريالي :

انواع ضمانت نامه هاي ريالي كه براساس آيين نامه صدور ضمانت نامه وظهرنويسي از طرف بانك ها توسط بانك توسعه صادرات ايران صادر مي شوند ، عبارتند از :‌

1-      ضمانت نامه شركت در مناقصه / مزايده

2-      ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات

3-      ضمانت نامه پيش پرداخت

4-      ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

5-      ضمانت نامه حقوق و عوارض گمركي

6-      ضمانت نامه ورود موقت كالا

7-      ضمانت نامه حسن انجام معامله

 

ب) ضمانت نامه هاي ارزي

ضمانت نامه هاي ارزي در چهار قالب قابل صدور مي باشند:

1-                    كالاي توليدي: ضمانت نامه هاي ارزي مورد نياز صادركنندگان كالاهاي توليدي (صنعتي ، كشاورزي ، معدني و...) شامل :

-          ضمانتنامه شركت درمناقصه

-          ضمانت نامه حسن انجام كار

-          ضمانت نامه پيش پرداخت

-          ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

گواهي مورد نياز: درخصوص اين نوع ضمانت نامه ها ، ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانت خواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط الزامي است .

2-                    خدمات فني و مهندسي: ضمانت نامه هاي ارزي موضوع آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي شامل :

-          ضمانت نامه شركت درمناقصه

-          ضمانت نامه حسن انجام كار

-          ضمانت نامه پيش پرداخت

-          ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

گواهي ها و مجوزهاي مورد نياز :

-          گواهي تأييد صلاحيت متقاضي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درمورد ضمانتنامه شركت در مناقصه، ضمانت نامه هاي حسن انجام كار ، پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان الزامي است.

-          مصوبه كميته ماده 19 مستقر درسازمان توسعه تجارت ايران كه حاوي سقف ضمانت نامه و مبلغ كل قرارداد باشد در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام كار ، پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان الزامي مي باشد.

3-                    قراردادهاي داخلي: ضمانت نامه هاي ارزي مورد نياز پيمانكاران و كارفرمايان داخل كشور شامل:

-          ضمانتنامه شركت درمناقصه

-          ضمانت نامه حسن انجام كار

-          ضمانت نامه پيش پرداخت

-          ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

-          گواهي مورد نياز: درخصوص اين نوع ضمانت نامه ها هيچ گونه گواهي مورد نياز نيست.

4-                    صدور ساير ضمانتنامه هاي ارزي: ضمانت نامه هاي ارزي كه در نبود مجوز از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و كميته ماده 19 و يا مجوز از وزارتخانه ذيربط صادر مي شوند شامل:

-          ضمانتنامه شركت درمناقصه

-          ضمانت نامه حسن انجام كار

-          ضمانت نامه پيش پرداخت

-          ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

 

نكته 1) جهت صدور ضمانت نامه ارزي ( به استثناي ضمانت نامه شركت در مناقصه) در كليه قالبهاي فوق، اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. ضروري مي باشد.

نكته 2) در قالب قراردادهاي داخلي، تا معادل ارزي ده ميليارد ريال نيازي به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. نيست. 

 

ج) تركيب وثائق ضمانت نامه ها :

1-  وثائق مورد نياز براي صدور ضمانت نامه هاي ريالي :

اخذ 2% وجه ضمانت نامه بابت وثيقه صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و يا مزايده و همچنين اخذ 20% وجه ضمانت نامه بابت وثيقه صدور ضمانت نامه گمركي ، به صورت وجه نقد ، اوراق مشاركت منتشر و يا تضمين شده توسط بانك مركزي و يا دولت ، سپرده هاي ريالي نزد اين بانك شامل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، سرمايه گذاري مدت دار ، گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام و خاص و يا تركيبي از آنها الزامي است .

معادل بقيه مبلغ ضمانت نامه يك يا تركيبي از انواع وثائق قابل قبول سيستم بانكي ( با اعمال ضرايب مربوطه) كه دربخش وثائق اشاره شده ، اخذ مي گردد.

 

2- وثايق مورد نياز براي صدور ضمانتنامه هاي ارزي :

صدور ضمانت نامه هاي ارزي مشمول آيين نامه حمايتي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در قبال 2 درصد وجه نقد يا ساير وثائق مورد قبول سيستم بانكي و 98 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه امكان پذير مي باشد.

صدور ضمانت نامه هاي ارزي مشمول آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانكها در قبال حداقل 10 درصد وجه نقد يا ساير وثائق مورد قبول سيستم بانكي و 90 درصد ساير وثايق مورد قبول سيستم بانكي نسبت به ارزش ضمانت نامه امكان پذير مي باشد.

نرخ كارمزد صدور ضمانت نامه هاي خدمات فني و مهندسي و ضمانتنامه هاي مشمول آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانكها براساس آخرين بخشنامه بانك مركزي ج.ا.ا. تعيين و اخذ مي گردد.

ساير نكات درخصوص وثائق ضمانت نامه ها:

ضمانت نامه ها با توجه به وضعيت اعتباري و سابقه عملكرد متقاضي در قبال مبلغي سپرده نقدي يا ساير وثايق مشابه (طلا، اوراق مشاركت و...) و نسبت به مابقي يك يا تركيبي از وثايق مورد قبول سيستم بانكي اخذ مي‌گردد كه ضرايب (مارژ) هريك به شرح ذيل تعيين شده است :‌

 • سپرده بلند مدت ريالي نزد بانك 100 درصد
 • سپرده بلند مدت ريالي نزد ساير بانك ها 110 درصد
 • سپرده بلندمدت ارزي نزد بانك 100 درصد
 • سپرده بلندمدت ارزي نزد ساير بانك ها 110 درصد
 • سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 150 درصد
 • ضمانت نامه بانك هاي خارجي 200 درصد
 • ضمانت نامه هاي اعتباري (ارزي-ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران 120 درصد
 • حساب قرض الحسنه جاري ، پس انداز و سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ريالي نزد بانك 100 درصد
 • كشتي و هواپيما 150 درصد (صرفا" جهت صدور ضمانت نامه هاي ارزي )
 • سفته 150 درصد
 • اموال غيرمنقول 130 درصد
 • طلا 150 درصد
 • اوراق مشاركت 110 درصد

 

دانلود فرم اطلاعات مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه های ارزی به درخواست مشتری

           فرم اطلاعات مورد نياز جهت صدور ضمانتنامه ارزي به درخواست مشاركت

           فرم معرفی رهبر مشارکت

          دانلود فرم شماره دو

فرم های فوق را پس از تكميل اطلاعات بر روي سربرگ شركت پرينت بگيريد.