بانک توسعه صادرات ایران نسبت به صدور دو ضمانت نامه صادراتی و وارداتی اقدام می کند. در ادامه شما ضمن آشنایی با مفهوم ضمانت نامه، با مراحل صدور ضمانت نامه در بانک توسعه صادرات ایران، آشنا خواهید شد.

صدور ضمانت نامه

بانك توسعه صادرات ايران نسبت به صدور ضمانت نامه‌هاي صادراتي و وارداتي اقدام مي كند. در ادامه ضمن تعريف ضمانت نامه، مراحل صدور ضمانت نامه در اين بانك بيان مي گردد.

تعريف ضمانت نامه:

يکي از ابزارهايي که در تجارت بين الملل موجب تسهيل امر مبادله کالا و خدمات مي گردد ضمانت نامه هايي است که طرفين قرارداد بابت تعهدات خود به کار مي گيرند. اصولاً صدور ضمانت نامه هنگامي ضرورت مي يابد که طرفين قرارداد به عملکرد يکديگر اعتماد و اطمينان کافي نداشته باشند لذا براي اطمينان از حسن اجراي قرارداد، خريدار يا كارفرما از فروشنده يا پيمانكار درخواست ارائه ضمانت نامه بانكي به نفع خود مي نمايد.

در اصطلاح بين المللي متقاضي يا ضمانت خواه را Principal يا Applicant مي نامند بانک به عنوان ضامن Guarantor و ذينفع به Beneficiary يا Guaranteed party موسوم مي باشد. متقاضي يا ضمانت خواه بر حسب مورد در زمينه صدور کالا به فروشنده seller - Exporter و در زمينه خدمات به Contractor و ذينفع به ترتيب (buyer- importer) و کارفرما )  (Employer ‌ناميده مي شود.

الف- ضمانتنامه هاي صادراتي

بانك توسعه صادرات ايران بنا به درخواست صادر كنندگان ايراني در حداقل زمان ممكن نسبت به صدور ضمانتنامه هاي مورد نياز و در قالبهاي ذيل اقدام مي نمايد:

  • صدور كالا
  • صدور خدمات فني و مهندسي
  • قراردادهاي داخلي
  • ساير موارد

مدارك لازم براي درخواست صدور انواع ضمانتنامه هاي موضوع صادرات كالا

تكميل دقيق فرم درخواست صدور ضمانتنامه (به شرح فرم شماره 1 پيوست) در سربرگ شركت با امضا و مهر مجاز آن شركت (و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تاييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط بانكي كه متقاضي نزد آن حساب دارد ضروري است)
تكميل فرم قرارداد 
ارائه گواهي توانمندي متقاضي در خصوص توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه مربوطه ارائه تصوير اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه) و تصوير قرارداد/ اعتبار اسنادي يا ابلاغيه ارجاع كار با اولويت بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد/ اعتبار اسنادي و پرداخت هاي مربوطه (در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان) در دو نسخه

مدارك لازم براي درخواست انواع ضمانتنامه ها موضوع خدمات فني و مهندسي

تكميل دقيق فرم درخواست صدور ضمانتنامه (به شرح فرم شماره 1 پيوست) در سربرگ شركت با امضا و مهر مجاز آن شركت (الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تاييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط بانكي كه متقاضي نزد آن حساب دارد ضروري است)،
تكميل فرم قرارداد،
ارائه گواهي تاييد صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با درج سقف ضمانتنامه (در مورد ضمانتنامه شركت در مناقصه)،
ارائه گواهي تاييد صلاحيت از كميته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران با درج سقف ضمانتنامه و مبلغ كل قرارداد ( در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان)،
ارائه تصوير اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه) و تصوير قرارداد/ اعتبار اسنادي يا ابلاغيه ارجاع كار با اولويت بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد / اعتبار اسنادي و پرداخت هاي مربوطه (در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت) در دو نسخه

مدارك لازم براي درخواست صدور انواع ضمانتنامه هاي موضوع قراردادهاي داخل كشور و ساير موارد

تكميل دقيق فرم درخواست صدور ضمانتنامه (به شرح فرم شماره 1 پيوست) در سربرگ شركت با امضا و مهر مجاز آن شركت (الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تاييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط بانكي كه متقاضي نزد آن حساب دارد ضروري است)،
تكميل فرم قرارداد، 
ارائه تصوير اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه) و تصوير قرارداد / اعتبار اسنادي يا ابلاغيه ارجاع كار با اولويت بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد/ اعتبار اسنادي و پرداخت هاي مربوطه (در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت) در دو نسخه

مراحل انجام كار

اين بانك پس از دريافت تمامي مدارك فوق، اقدامات ذيل را در اسرع وقت صورت خواهد داد:
كسب مجوز از اداره صادرات بانك مركزي ج .ا.ا،
استعلام از كميته اعتباري مستقر در مديريت اعتبارات بانك در خصوص صدور و يا عدم صدور ضمانتنامه و همچنين ميزان و تركيب وثايق لازم،
اعلام وثايق و كارمزد به متقاضي ضمانتنامه جهت تامين وجه و سپس برداشت مبالغ مربوطه و در صورت ضرورت اخذ تضمين‌هاي ديگر از متقاضي حسب مجوز كميته اعتباري،
صدور ضمانتنامه درخواستي
تبصره: لازم به ذكر است در مورد ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه (در هر يك از قالبهاي صدور كالا، صدور خدمات فني و مهندسي، قراردادهاي داخل كشور و ساير موارد) و در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار، پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان (در قالب قراردادهاي داخل كشور) تا سقف ده ميليارد ريال، نيازي به اخذ مجوز از بانك مركزي نيست.

تركيب و ميزان وثايق

ميزان و تركيب وثايق لازم براي ضمانتنامه هايي كه در چارچوب آيين نامه حمايتي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ( قالب صدور خدمات فني و مهندسي ) صادر مي شوند، دو درصد وديعه نقدي و نود و هشت درصد سفته مي باشد.

ميزان و تركيب وثايق در خصوص ساير ضمانتنامه هاي ارزي (اعم از صدور كالا، قراردادهاي داخل كشور و ساير موارد) مطابق با آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانكها و بر اساس توانمندي شركت و به تشخيص بانك تعيين مي گردد.

كارمزد صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي

كارمزد صدور انواع ضمانتنامه هاي درخواستي در قالب صادرات خدمات فني و مهندسي نيم درصد در سال است. كارمزد صدور ساير ضمانتنامه هاي ارزي، بر اساس نوع وثيقه دريافتي از ضمانتخواه و تعيين و دريافت مي گردد.

توجه: در صورتي كه ضمانتنامه درخواستي تحت تضمين متقابل اين بانك و توسط بانك ديگر صادر گردد (ضمانتنامه غير مستقيم)، كارمزد بانك صادر كننده ضمانتنامه بصورت جداگانه از ضمانتخواه اخذ خواهد شد.

ب) ضمانتنامه هاي وارداتي

ضمانتنامه هاي وارداتي توسط اين بانك و در قبال ارائه تضمين متقابل بانكهاي خارجي، به نفع خريداران / كارفرمايان ايراني صادر مي شود. اين بانك پس از كارشناسي دقيق متن ضمانتنامه و تضمين متقابل ارائه شده از سوي بانك خارجي و نيز دريافت پاسخ استعلام وضعيت اعتباري بانك ارائه كننده تضمبن متقابل از اداره مطالعات و سازمانهاي بين المللي بانك مركزي ج.ا.ا.
و نيز اداره روابط بانكي بين‌الملل نسبت به صدور ضمانتنامه اقدام مي‌نمايد.

كارمزد صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي وارداتي

كارمزد صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي وارداتي يك درصد در سال و بر عهده متقاضي صدور ضمانتنامه مي باشد.

آدرس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهوري (معاونت امور فني) :
تهران، ميدان بهارستان، خ صفي عليشاه، مركز تلفن:33271
آدرس سازمان توسعه تجارت ايران: بزرگراه چمران، جنب شهربازي، ساختمان اداري، تلفن:21911

 

" با توجه به ضرورت ارسال اطلاعات مربوط به ضمانتنامه هاي ارزي به بانك مركزي، لطفا" ضمن تكميل فرم شماره 2،‌ نسبت به ارائه مدارك مندرج در فرم مربوطه، در اسرع وقت جهت صدور ضمانتنامه مورد درخواست اقدام گردد." 

در صورتيكه شركتها بطور مشاركت درخواست صدور ضمانتنامه ارزي را داشته باشند، لازم است نسبت به تكميل "فرم اطلاعات مورد نياز جهت صدور ضمانتنامه ارزي به درخواست مشاركت" با مهر و امضاي مجاز تمامي شركتهاي عضو كنسرسيوم بر روي "سربرگ مشاركت و يا شركت رهبر" اقدام و همچنين "فرم معرفي رهبر مشاركت" با مهر و امضاي مجاز بر روي "سر برگ هر يك از شركتهاي عضو" اقدام نمايند. 

 

دانلود فرم اطلاعات مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه های ارزی به درخواست مشتری

           فرم اطلاعات مورد نياز جهت صدور ضمانتنامه ارزي به درخواست مشاركت

           فرم معرفی رهبر مشارکت

          دانلود فرم شماره دو

فرم های فوق را پس از تكميل اطلاعات بر روي سربرگ شركت پرينت بگيريد.

اگر محتوای این صفحه نیاز شما را برطرف نکرده است با مرکز ارتباط مشتریان 88709022 تماس گرفته ویا به صورت اینترنتی سوال خود را مطرح نمائید.