بازارهای هدف

بازارهاي هدف تامين مالي صادرات در بانك توسعه صاردات در تمام قاره هاي جهان پراكنده شده است.اين بانك تا كنون سابقه حضور در بيش از 58 كشور جهان را دارد .

بخش مربوطه

مديريت امور بين الملل، اداره تامين مالي

تلفن: 81920442،

دايره اروپا و آمريكا

تلفن ها :81921237، 81921780

دايره آسيا و اقيانوسيه

 تلفن:81921774،

دايره آفريقا

تلفن:81922537