شعبه مرکزی (تهران)

کد شعبه : 1301
آدرس : تهران - تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی ـ نبش خ 21 - پلاک 129
کد پستی : 5964-15875
پست الکترونیک : markazi.branch@edbi.ir

شماره‌های تماس

کد مخابرات : 21
 
رئیس شعبه88729982 
واحد ارزی88710170 
واحد ریالی88710173 
دورنگار88729984 
دورنگار دایره اعتبار اسنادی88702845