شعبه تبریز

کد شعبه : 1307
آدرس : - تبریز - خیابان امام خمینی، بالاتراز میدان قطب روبروی خیابان جدیری
کد پستی : 5154947381
پست الکترونیک : tabriz.branch@edbi.ir

شماره‌های تماس

کد مخابرات : 411
 
رئیس شعبه3340333 
واحد ارزی3352892 
واحد ریالی3352897 
دورنگار3345078