شعبه تبریز

کد شعبه : 1307
آدرس : - تبریز - خیابان امام خمینی، بالاتراز میدان قطب روبروی خیابان جدیری
کد پستی : 5154947381
پست الکترونیک : tabriz.branch@edbi.ir

شماره‌های تماس

کد مخابرات : 041
 
رییس شعبه33340333 
تلفن های عمومی شعبه33357475