شعبه تبریز

کد شعبه : 1307
آدرس : - تبریز - خیابان امام خمینی، بالاتراز میدان قطب روبروی خیابان جدیری
کد پستی : 5154947381
پست الکترونیک : tabriz.branch@edbi.ir

شماره‌های تماس

کد مخابرات : 041
 
رییس شعبه33340333  
دورنگار رییس شعبه33345078 
اعتبارات شعبه 33352897 
واحد ارزی33352892 
دورنگار ارزی33352893 
تلفن های عمومی 33357475 الی 33357482