بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • جداول مربوط به ماده 3 قانون سلامت اداری
   جداول مربوط به ماده 3 قانون سلامت اداری
   بر اساس ماده 3 قانون سلامت اداری محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت و مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسد.

   بر اساس ماده 3 قانون سلامت اداری کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

   مراحل خدمات مربوط به مراحل صادرات-واردات (دانلود نمایید Exel 21KB)


   محاسبات مربوط به مالیاتها (دانلود نمایید Exel 25KB )