بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • گزارش عملکرد دستگاه‌های ATM بانک توسعه صادرات
   گزارش عملکرد دستگاه‌های ATM بانک توسعه صادرات

   گزارش عملکرد دستگاه‌های ATM بانک توسعه صادرات ایران از تاریخ 89/9/27 الی 89/9/30 را به شرح جدول ذیل به استحضار می‌رساند:


   تاریخ

   تراکنش‌های ATM

   متوسط تراکنش هر ATM

   میزان رشد

   درصد خرابی  ATM

   89/08/29

   7874

   213

   ---

   2.36

   89/9/15

   5647

   153

   ---

   3.22

   89/9/27(قبل از آزادسازی)

   053ر8

   218

   30% رشد نسبت به 89/9/15

   2.1

   89/9/28

   124ر15

   6/407

   88% رشد نسبت به 27/9/89

   2.24

   89/9/29

   111ر18

   5/489

   125% رشد نسبت به 27/9/89

   2.63

   89/9/30

   228ر17

   6/465

   114% رشد نسبت به 27/9/89

   2.57

   تفسیر مفاد جدول:

   • تاریخ 89/9/15 بعنوان یک روز عادی با 5647 تراکنش و متوسط هر ATM 153 تراکنش بعنوان پایه بررسی‌ها مطمح نظر قرار گرفته است.
   • در تاریخ 89/9/29 که صرفاً پرداخت حقوق بر روی دستگاه‌های ATM تأثیر داشته است تعداد کل تراکنش‌ها 7874 تراکنش و متوسط عملکرد هر ATM تعداد 213 تراکنش بوده است.
   • در تاریخ 89/9/27 که روز قبل از آزادسازی یاراانه‌ها بوده است تعداد کل تراکنش‌ها 8053 تراکنش و متوسط عملکرد هر ATM تعداد 218 تراکنش بوده است که منطقاً تفاوت محسوسی با تاریخ 89/8/29ندارد.
   • در تاریخ 28 و 29 و 30 آذر تعداد تراکنش‌ها نسبت به روز 27/9/89 به ترتیب 88%، 125% و 114% رشد داشته است که بخش اعظم آن به دلیل رفع مسدودی از مبلغ یارانه‌های نقدی می‌باشد.
   • علی‌رغم افزایش بیش از 100 درصدی تعداد تراکنش‌های دستگاه‌های ATM در روزهای 28 و 29 و 30 (پس از آزادسازی یارانه‌ها) درصد خرابی دستگاه‌های ATM تفاوت محسوسی با روزهای قبل نداشته است که این امور مبین ارایه خدمات مناسب شعب و اداره خدمات الکترونیک و کارت می‌باشد.

   گزارش‌های تکمیلی متعاقباً به استحضار خواهد رسید.
   مدیریت امور شعب و خدمات مشتریان
   اداره امور مشتریان و هماهنگی شعب