بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • انتشار "توسعه صادرات" شماره 81 بهمن ماه 1388
   هشتاد و یکمین شماره نشریه "توسعه صادرات"، نشریه اطلاع رسانی، آموزشی، علمی و اقتصادی بانک توسعه صادرات ایران منتشر شد. "ماهنامه توسعه صادرات از این شماره با تغییرات وسیع و بنیادین و براساس الگوی مطلوب یک نشریه تخصصی به خوانندگان ارائه شده است.

   هشتادو یکمین شماره نشریه "توسعه صادرات"، نشریه اطلاع رسانی، آموزشی، علمی و اقتصادی بانک توسعه صادرات ایران منتشر شد. "ماهنامه توسعه صادرات ایران" از این شماره با تغییرات وسیع و بنیادین و براساس الگوى مطلوب یک نشریه تخصصى به خوانندگان ارائه شده است.عناوین مطالب این شماره عبارتند از: کماندار دوران روزگار یک خط شکن سایه بلند همسایه روغن رقیق براى یک موتور سنگین شیب تند نمودارها توسعه و سرکوب مالى تامین مالى ساختاریافته چالش هاى یک همزیستى مسالمت آمیز پشت حصارهاى بانکى در عالم همسایگى بانکى که دولت خسارت هایش را تامین مى کند تسهیل ورود بانک هاى خارجى و توسعه شعب بانک هاى ایرانى در خارج درس هایى براى صادرکنندگان ایرانى گزارش زیان توسعه گران صادرات

   فایل ضمیمه: