بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • وثایق قابل قبول برای پرداخت تسهیلات

   بانک توسعه صادرات ایران به منظورحسن اجرای قرارداد، براساس شرایط اعتباری متقاضی و بنا به تشخیص خود یک یا ترکیبی از وثایق زیر را بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات ازمتقاضی اخذ می نماید:

   وثایق قابل قبول برای پرداخت تسهیلات

   1- محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات، تأسیسات و ماشین آلات

   2- اسناد قابل وصول

   3- ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا شرکتهای بیمه معتبر داخلی و خارجی

   4- وثیقه ملکی ارزنده شهری و سهل البیع

   5- طلا یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) یا سپرده قرض الحسنه

   6- تضمین بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر داخلی (برای صدورضمانت نامه )

   7- تضمین بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی (جهت صدورضمانت نامه )

   8- سفته معتبر

   9- اموال منقول (کشتی یا هواپیما) یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکت هایی که دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.

   10- صورت وضعیت های تأیید شده و بدهی قطعی دستگاه های اجرایی دولتی به متقاضی همراه تأییدیه ذینفع مبنی برانتقال منابع متضمنه به بانک

   11- پروانه بهره برداری ازمعدن

   12- هر نوع تضمین دیگری که برای بانک قابل قبول باشد.

   یادآوری : مبنای محاسبه وثایق برای تسهیلات ارزی نرخ روز در تاریخ تصویب تسهیلات و یا تاریخ پرداخت خواهد بود.