بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه مرکزی
   شعبه مرکزی
   شعبه مرکزی
   کد شعبه :1301
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی ـ نبش خ 21 - پلاک 129
   کد پستی :13315-15139
   شماره رئیس شعبه:88729982
   تماس عمومی :88729982
   دورنگار :88702137
   کد مخابرات :021
   پست الکترونیک :markazi.branch@edbi.ir