بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • شرح وظایف عمومی کلیه ادارات

   ١‎. پی گیری خط مشی ها و برنامه های بانک و اجرا دقیق دستورالعملها و مصوبات ابلاغ شده در حوزه فعالیتهای مرتبط با اداره.

   ٢. پیشنهاد و مشارکت در تدوین برنامه‌های راهبردی و برنامه‌های عملیاتی حوزه فعالیتهای اداره با مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها و مرکز پژوهش و آموزش.

   ٣‎. بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد اداره و جمع بندی آنها جهت ارائه به مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها.

   ٤‎. مشارکت با اداره مدیریت دانش در مستند سازی و تدوین تجربیات حاصل از فعالیتهای اداره.

   ٥. همکاری با مرکز امور فن‌آوری و اطلاعات و ارتباطات و اداره مدیریت دانش به منظور طراحی و توسعه پایگاه‌های داده و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز جهت ثبت سوابق و اطلاعات تولید شده در اداره و انتقال تجربیات کسب شده در طول انجام فعالیت‌های واحد به اداره مدیریت دانش.

   ٦. همکاری و هماهنگی با مرکز امور فن‌آوری و اطلاعات و ارتباطات در طراحی و به روز آوری پایگاه‌های داده و بانک‌های اطلاعاتی جهت ثبت و ضبط اطلاعات پایه تفصیلی وظایف اداره و همچنین تأمین نیازهای نرم-افزاری و سخت‌افزاری.

   ٧‎. کنترل و نظارت بر ورود صحیح و به موقع اطلاعات و آمار مرتبط با فعالیتهای اداره در بانک‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های داده.

   ٨. شناخت ضرورت‌ها، نیازها و ارائه پیشنهاد دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز کارکنان اداره به اداره آموزش و تجهیز منابع انسانی و انجام پی‌گیری‌ها و هماهنگی‌ها و پشتیبانی لازم در راستای برگزاری این دوره‌ها.

   ٩. شناخت ضرورت‌ها، نیازها و ارائه پیشنهاد طرح‌های پژوهشی حوزه فعالیتهای اداره به معاونت پژوهشی مرکز و انجام پی‌گیری‌ها و هماهنگی‌ها و پشتیبانی لازم در راستای اجرای شایسته فعالیتهای پژوهشی مرتبط.

   ١‎٠. ارائه پیش‌نویس و مشارکت در تدوین و به‌روز آوری دستورالعمل‌های مرتبط با وظایف اداره با مدیریت برنامه‌ریزی و بهبود روشها

   ١‎١‎. بررسی تنگناهای اجرایی دستورالعملها، و برنامه-های راهبردی و عملیاتی ابلاغی مرتبط با فعالیتهای اداره و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط در جهت اصلاح آنها.

   ١‎٢. سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق.

   ویرایش دی ماه 95