بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل پژوهش و مدیریت ریسک

   1. انجام مطالعه، پژوهش و مشارکت اعم از درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بر اساس نیازهای سازمان طبق تصمیمات متخذه توسط مقام مدیریت عامل و هیات مدیره بانک و همچنین کمیته پژوهش و برنامه‌ریزی.
   2. انجام کلیه امور مربوط به کمیته‌های مدیریت ریسک و نظام پیشنهادها به عنوان متولی اصلی و پیگیری مصوبات مربوط به آنها و همچنین همکاری با سایر کمیته‌های دیگر (از جمله کمیته‌های پژوهش و برنامه‌ریزی، منابع و مصارف «ریالی و ارزی»، سرمایه انسانی و تحول اداری مطابق با شرح وظایف و امور محوله از سوی کمیته‌های مذکور).
   3. ایجاد تیم‌های پژوهشی و طراحی سازمان و ابلاغ شرح وظایف و اختیارات اعضای تیم به هنگام شکل‌گیری هر پروژه و همچنین نظارت و کنترل زمانی و بودجه‌ای تمامی پروژه‌های تعریف شده در اداره و ایجاد سازوکار حمایتی و انگیزشی هریک از اعضای تیم پروژه و همچنین طراحی و پیشنهاد برنامه‌های توانمندسازی کارشناسان فعال در حوزه پژوهش و مدیریت ریسک.
   4. هدایت فعالیت‌های موضوع رتبه‌بندی بانک توسط موسسات رتبه‌بندی بین المللی.
   5. بررسی و تعیین اولویت‌‌های پژوهشی و تدوین RFP‌‌های تفصیلی حوزه مطالعاتی اداره با توجه به مشکلات و موانع عملیاتی واحد‌های اجرایی و برنامه‌‌های راهبردی و کلان بانک.
   6. شناسایی، تعامل و جلب همکاری مراکز علمی، تحقیقاتی کشور و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی پژوهشی برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی بانک و انجام امور مربوطه و همچنین در صورت نیاز حضور در سمینارها و نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور به منظور شناخت آخرین تحولات علمی مرتبط با بانک.
   7. ارایه مشاوره علمی به مدیریت عالی بانک و مدیریت‌های امور در حوزه‌ فعالیت‌های ریسک و پژوهش.
   8. نظارت و هدایت فعالیت‌های پژوهشی سایر واحدها و یا همکاران در قالب حمایت از پایان‌نامه، تالیف و ترجمه کتاب و بررسی و داوری مقالات و فعالیت‌های پژوهشی واصله‌.
   9. هدایت و نظارت بر اجرای یافته‌های پژوهشی حوزه مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی اداره در واحدهای عملیاتی بانک و نشر و ترویج نتایج حاصل از فعالیت‌های پژوهشی انجام شده.
   10. مطالعه و انجام امور پژوهشی در خصوص شناسایی روش‌ها و فرآیندهای لازم برای بهبود خدمات فعلی و ایجاد تنوع در خدمات بانکی و اجرا و استقرار خدمات جدید.
   11. مطالعه و پژوهش در زمینه امور بازاریابی بانک و شناخت بازارهای جدید و مشتریان بالقوه و همکاری با مدیریت امور شعب به ویژه اداره بازاریابی.
   12. برقراری ارتباط با مراکز مطالعاتی در زمینه انجام بررسی‌های علمی و فقهی در حوزه ابزارها و نهادهای مالی به منظور بهبود خدمات فعلی و مطالعه در خصوص شناخت ابزارهای نوین بانکی به منظور طراحی خدمات جدید.
   13. مطالعه، پژوهش و ارایه پیشنهاد در خصوص ماموریت‌ سازمانی، چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی کلان بانک و همکاری با سایر واحدها در این زمینه.
   14. آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی و شناسایی کاستی‌ها و نارسایی‌های سازمان و انجام پژوهش‌های لازم در بهسازی رویه‌های اجرایی، عملیاتی و شیوه‌های تنظیمی بانک در حوزه‌های بانکی و اقتصادی.
   15. انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در زمینه موضوعات مربوط به کشورهای هدف و بررسی پتانسیل‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در آن کشورها.
   16. انجام مطالعات و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های مختلف و ظرفیت تجاری و پتانسیل‌های صادراتی کشوری و استانی.
   17. مطالعه و تحقیق در خصوص تجربیات اگزیم بانک‌ها و سایر بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی دنیا به منظور الگو‌برداری از آنها در خصوص انجام و راهبری برنامه‌های مربوطه.
   18. انجام فعالیت‌های اجرایی و پژوهشی موضوع مدیریت ریسک در بانک اعم از شناسایی، مدل‌سازی‌، اندازه‌گیری، ارزیابی، گزارش و عنداللزوم کنترل ریسک مبتنی بر استاندارهای بین المللی و تصمیمات متخذه مقامات ذی‌صلاح و همچنین کمیته مدیریت ریسک.
   19. انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در ارتباط با استانداردهای بین المللی در زمینه سیستم‌ها و مدل‌های ارزیابی و سنجش ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های بانکی.
   20. انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در تعیین و سنجش ریسک‌های بانک در بخش‌های اعتباری، بازار، عملیاتی، نقدینگی، پروژه‌های تامین مالی و ریسک کشوری و ارایه قالب گزارش‌های ادواری و در اختیار قرار دادن آن به واحدهای اجرایی مرتبط.
   21. انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در خصوص پوشش، انتقال و عنداللزوم کنترل ریسک‌های مرتبط و ارایه گزارش‌های مربوطه به مقامات مافوق و واحدهای مرتبط بانک.
   22. انجام امور پژوهشی از قبیل بررسی، داوری، اظهار نظر و مشاوره علمی در خصوص گزارش‌ها و مستندات تحقیقاتی مرتبط با مقوله ریسک، دریافتی از سایر واحدهای بانک و همچنین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی پژوهشی.
   23. مطالعه و بهره برداری از آخرین روش‌های علمی در روند فعالیت‌های بانک در حوزه مدیریت ریسک و همچنین تعیین نیازهای پژوهشی و درخواست از واحد ذی ربط در این رابطه.
   24. بررسی و ارزیابی مداوم ریسک اعتباری در بانک و تعیین رتبه و حد اعتباری مشتریان متقاضی تسهیلات و ارایه گزارش‌های دوره‌ای در این زمینه.
   25. انجام امور اجرایی مربوط به سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی ایران (سامانه بانک مرکزی ج.ا.ایران).
   26. راستی آزمایی سیستم رتبه‎بندی مشتریان حقوقی به صورت ادواری و تهیه گزارش مربوطه و در صورت لزوم بروزرسانی سیستم رتبه بندی مشتریان.
   27. بروزرسانی آخرین وضعیت ریسک ‌کشوری بازارهای هدف صادرکنندگان جهت استفاده در سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی.
   28. انجام امور پژوهشی و فعالیت‌های اجرایی در خصوص طراحی نقشه دانشی، شناسایی خبرگان و درگاه‌ها، رابطین دانشی و ایجاد نظام مدیریت دانش و ایجاد سازو کارهای تشویقی به منظور افزایش مشارکت کارکنان و مشتریان بانک در نظام پیشنهادها و همچنین برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و مدیریت امور منابع اطلاعاتی و تحقیقاتی کتابخانه بانک.
   29. انجام امور مربوط به برگزاری جلسات کمیته‌های کارشناسی وعالی نظام پیشنهادها به منظور بررسی کارشناسی پیشنهادها، ابلاغ و پیگیری پیشنهادهای مصوب جهت اجرا و همچنین تدوین و تنظیم برنامه‌های فرهنگی و آموزشی.
   30. انجام امور مربوط به مکانیزم‌های انگیزشی برای جلب و افزایش مشارکت کارکنان واحد‌های مختلف، مشتریان و متعاملین با بانک، در نظام مدیریت دانش.
   31. انجام امور اجرایی در خصوص مستندسازی و تسهیم تجربیات فنی و دانش‌های ضمنی و آشکار کارکنان شاغل، بازنشسته، انتقالی و متعاملین با بانک و توسعه آن و همچنین انجام امور مرتبط با فرهنگ‌سازی و فراهم نمودن بسترهای لازم برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات بین کارکنان.
   32. همکاری با مراجع علمی و کاربردی ملی و بین‌المللی مرتبط با مدیریت دانش
   33. انجام امور اجرایی در خصوص فراخوان پژوهشی بانک و پی‌گیری و انجام امور مربوط به بررسی طرح نامه‌های پژوهشی پیشنهادی و همچنین امور مربوط به حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و مقالات علمی همکاران و مدیریت نشر و ترویج نتایج حاصل از فعالیت‌های پژوهشی انجام شده.
   34. تجهیز و به‌روز نگه داشتن منابع و ملزومات کتابخانه (کتب، نشریات، لوح فشرده و آبونمان نشریات و سایت‌ها و غیره).
   35. انجام کلیه امور ثبت و ورود اطلاعات منابع، فهرست‌نویسی، نمایه‌سازی، رده‌بندی، چیدمان منابع کتابخانه و همچنین ورود اطلاعات مربوط به کاربران در سیستم امانت و پیگیری امور مربوط به امانت‌دهی منابع و ... .
   36. فراهم نمودن زمینه راه‌‌اندازی کتابخانه الکترونیکی (مجازی) و توسعه و اجرای آن در سطح بانک.


   ویرایش دی ماه 95