بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل حوزه مدیرعامل و هیات مدیره

   1. دریافت و ثبت و توزیع نامه‌های وارده و صادره بانک و بایگانی مکاتبات مختومه.
   2. توزیع و ارجاع نامه‌های دریافتی به واحدهای داخلی بانک.
   3. دریافت کلیه نامه‌های وارده و ارایه گزارش‌های ارسالی به مدیرعامل و اعضای هیات‌ مدیره و مدیریت امور و تفکیک و ارجاع آنها به دفاتر و ادارات ذی‌ربط حسب دستور مدیرعامل، اعضای هیات‌ مدیره و مدیریت امور.
   4. تنظیم کلیه نامه‌های صادره مدیریت عامل، اعضای هیات‌ مدیره و مدیریت امور.
   5. تهیه، تنظیم و نگهداری صورتجلسات هیات ‌مدیره و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن به منظور حصول نتیجه.
   6. پیگیری اجرای دستورات مدیرعامل و اعضای هیات ‌مدیره و مدیریت امور از واحدهای مختلف بانک و تهیه و تنظیم گزارش لازم برای مدیریت امور.
   7. انجام امور بازدیدها، ملاقاتها، تشریفات و پذیرایی از میهمانان و مدعوین مدیرعامل و اعضای هیات ‌مدیره بانک و حسب نیاز تنظیم صورتجلسه و پیگیری مفاد آن.
   8. انجام امور تشریفات و پذیرایی از میهمانان و مدعوین خارجی بانک و حسب نیاز تنظیم صورتجلسه و پیگیری مفاد آن.
   9. برنامه‌ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم جهت فراهم نمودن ماموریت‌های داخلی مدیرعامل و اعضای هیات ‌مدیره و بازدید از شرکت‌ها، پروژه‌ها و طرح‌ها.
   10. برنامه‌ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم در مورد دیدارهای خارجی رسمی اعضای هیات ‌مدیره و مدیرعامل.
   11. انجام کلیه امور مربوط به اعزام ماموران واجد شرایط به خارج از کشور.
   12. تهیه و تدوین، ترجمه و مستند‌سازی کلیه مکاتبات صادره دفتر و واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست‌ واحدهای مختلف بانک در این خصوص و گزارشات مورد نیاز، به زبان‌های هدف و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط جهت بهره‌برداری.
   13. انجام هماهنگی‌های لازم با واحدهای ذی‌ربط جهت تهیه گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی بانک و یا گزارش‌های سالانه بانک به زبان‌های فارسی و لاتین.
   14. انجام امور ارجاعی از طرف اعضای هیات مدیره و مدیریت امور.
   15. انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه، مکاتبات و اتوماسیون اداری.
   16. اخذ تاییدیه صورتجلسات مجامع.
   17. کلیه امور مربوط به نظارت،‌ پیاده‌سازی و حصول اطمینان از طبقه‌بندی، نگهداری و امحای اسناد، مدارک، مکاتبات و ... بانک، مطابق قوانین و ضوابط موجود.


   ویرایش دی ماه 99