بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل امور مجامع و شرکتهای تابعه

   1. انجام کلیه امور تاسیس و مشارکت بانک در شرکت‌ها و موسسات تابعه.
   2. برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل به موقع جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌ها و موسسات تابعه.
   3. هماهنگی لازم جهت صدور دعوت نامه، ارسال دستور جلسات مجامع عمومی
   4. جهت اعضا مجامع عمومی شرکت‌ها و موسسات تابعه.
   5. بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش‌های حسابرسی به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب و ارایه پیشنهادات به اعضا مجمع عمومی جهت تصمیم‌گیری در موارد مطروحه در گزارش‌های حسابرسی.
   6. بررسی پیشنهادات واصله ازسوی ارکان شرکت‌ها و موسسات تابعه قبل از طرح در مجمع عمومی و شوراها عنداللزوم تشکیل جلسات پیش مجمع با همکاری واحدهای ذی‌ربط.
   7. ایجاد هماهنگی و انجام پیگیری‌های لازم جهت تنظیم و ارایه پیشنهاد به موقع بودجه و ارایه تراز مالی شرکت‌ها و موسسات تابعه به مجمع عمومی.
   8. پیگیری و تنظیم مصوبات مجامع عمومی شرکتها و موسسات تابعه و ابلاغ آنها.
   9. پیگیری نحوه اجرای تکالیف مقرر در مصوبات مجامع عمومی و ارایه گزارشات لازم به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره.
   10. جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارشات مورد نیاز رییس هیات ‌مدیره و مدیرعامل بانک در رابطه با مجامع شرکت‌ها و موسسات تابعه.
   11. جمع‌آوری صورتجلسات و مصوبات هیات مدیره شرکت‌ها و موسسات تابعه و تهیه و ارایه گزارش‌های لازم برحسب مورد به منظور رعایت حدود مقررات و اختیارات در اساسنامه و سایر قوانین و همچنین ارزیابی تصمیمات متخذه.
   12. جمع‌آوری کلیه سوابق، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مصوبات قانونی در رابطه با وظایف و ماموریت‌های شرکت‌ها و موسسات تابعه.
   13. بررسی و اظهارنظر کارشناسی درخصوص پیشنهادات مربوط به توسعه، واگذاری، اصلاح اساسنامه، انحلال و تصفیه شرکت‌ها و موسسات تابعه.
   14. بررسی و ارایه پیشنهادات و روش‌های اصلاح امور شرکت‌ها و موسسات تابعه با استفاده از گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها.
   15. دریافت و بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای ارایه شده توسط شرکت‌ها و موسسات تابعه و ارجاع آن به واحدهای تابعه حسب دستور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره.
   16. بررسی و جمع‌بندی اقتصادی فعالیت‌های شرکت‌ها و موسسات تابعه و ارزیابی عملکرد آنها جهت کمک به رتبه‌بندی شرکت‌ها و سازمان‌ها.
   17. انجام و پیگیری سایر وظایف ارجاعی درخصوص شرکت‌ها و موسسات تابعه از سوی مدیرعامل.

   ویرایش دی ماه 99