بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل امنیت و فناوری های نوین

   1. بررسی، تهیه و اجرای طرحهای حفاظتی و امنیتی به منظور حفاظت از اطلاعات، اسناد و پرسنل بانک برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی و پیشنهاد دستورالعمل‌های لازم.
   2. کسب و پرورش اطلاعات و اخبار از حوزه‌های مختلف و انعکاس به موقع آنها به مراجع ذی‌ربط.
   3. مدیریت دبیرخانه محرمانه و حفاظت از اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده به منظور تضمین دسترسی و جلوگیری از افشای غیرمجاز آنها.
   4. تشکیل پرونده حفاظتی پرسنل و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه.
   5. کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در بانک بر اساس ضوابط اعلام شده از طریق وزارت اطلاعات ج.ا.ا. و مقررات عمومی کشور.
   6. آگاه‌سازی و توجیه پرسنل در ابعاد حفاظتی و اطلاعات.
   7. تعیین صلاحیت اشخاص و پیمانکاران جهت فعالیت در حوزه‌ها و ماموریت‌های حساس.
   8. راهبری و ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن انجام کار حراست‌های تابعه عنداللزوم.
   9. تهیه و ارسال اطلاعات مورد نیاز مراجع قانونی طبق مقررات،
   10. اجرای کلیه شرح وظایف ابلاغی از نهادهای ذی‌صلاح برون سازمانی در خصوص حفاظت از سرمایه‌های اطلاعاتی دیجیتال حوزه ICT بانک و به حداقل رساندن هرگونه تهدید و آسیب‌پذیری داخلی و خارجی.