بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی و طرح های سرمایه گذاری

   1. ارایه مشاوره به مشتریان بانک در خصوص خصوص شرایط و مراحل عمومی تامین مالی فعالیتهای زیرساختی و خدمات فنی و مهندسی و سرمایه­گذاری در خارج از کشور با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.
   2. همکاری با اداره مدیریت ریسک برای شناسایی ریسک‌های مرتبط با پرونده های اعتباری.
   3. مشارکت در جمع‌آوری، تکمیل و بررسی‌های لازم درخواست‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری مشتریان شعب با حضور کارشناسان این اداره در محل شعبه.
   4. (در مقادیر سقف شعبه) مشارکت در تهیه گزارش های کارشناسی و طرح در رکن اعتباری و تهیه مصوبات مربوطه، مشارکت در انجام امور مربوط به اجرای مصوبات و قراردادهای مشتریان مانند صدور دستور پرداخت، آزادسازی ارز، مجوز ظهرنویسی اسناد، حذف گواهی بهداشت، پذیرش اسناد صادراتی و سایر موارد در محل شعبه.
   5. (در مقادیر بالاتر از سقف شعبه) بررسی هویت، ‌اهلیت و فعالیت مشتری از طریق بازدید از محل فعالیت، بررسی دفاتر قانونی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و سوابق فعالیت تجاری و همکاری متقاضی با بانک.
   6. (در مقادیر بالاتر از سقف شعبه) کنترل و تکمیل گزارش‌های دریافتی از شعب، انجام استعلام‌های مورد نیاز، تهیه گزارش‌های کارشناسی، طرح آن در ارکان اعتباری و تهیه مصوبات مربوطه، انجام امور مربوط به اجرای مصوبات و قراردادهای مشتریان مانند صدور دستور پرداخت، آزادسازی ارز، مجوز ظهرنویسی اسناد، حذف گواهی بهداشت، پذیرش اسناد صادراتی و سایر موارد.
   7. انجام امور مربوط به تعدیل در شرایط مصوبه و قراردادهای مشتریان در چارچوب دستورالعمل اختیارات ارکان اعتباری بانک.
   8. نظارت بر مراحل فرایند تامین مالی فعالیت‌های زیرساختی و خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور تا بازپرداخت آن از طریق بررسی اسناد و مدارک و بازدیدهای ادواری و موردی بر حسب تشخیص مافوق.
   9. تهیه گزارش از پرونده‌های معوق شده مشتریان و اقدامات انجام شده و ارسال به همراه پرونده مشتری به واحدهای مرتبط جهت پیگیری.

   ویرایش دی ماه 99