بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اداره آمار و سیستمهای اطلاعات مدیریت

   1. ارایه پیشنهاد جهت تدوین و اصلاح خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر نظام جامع آماری بانک.
   2. بررسی آخرین پیشرفت‌های مرتبط با سیستم‌های اطلاعاتی و ارایه نمونه‌های پیشنهادی متناسب با استراتژی‌های بانک.
   3. تهیه، تدوین و نظارت بر استانداردها و متدولوژی‌های طراحی سیستم‌های اطلاعاتی به منظور فرهنگ‌سازی و تلاش در استفاده کاربردی از سیستم‌های مذکور.
   4. تنظیم و تدوین نیازهای آماری مورد نیاز بانک و همکاری جهت ایجاد بستر اطلاعاتی لازم در سیستم‌های نرم‌افزاری بانک.
   5. یکسان‌سازی تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در جهت استاندارد‌سازی شاخص‌ها و نیازهای آماری.
   6. مشارکت در فرآیند طراحی ساختار منطقی پایگاه‌های اطلاعاتی و فرآیند انتخاب، استخراج، پالایش، تطبیق و ذخیره اطلاعات به منظور دستیابی به بانک داده تجمیعی جامع جهت بهره‌برداری در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک بانک.
   7. توسعه سیستم هوش تجاری و بررسی دیگر ابزارهای نوین مبتنی بر انباره داده جهت بهره‌برداری بانک.
   8. بازنگری، نظارت و کنترل مستمر بر گزارش سیستم‌های نرم‌افزاری بانک به منظور بهینه‌سازی سیستم‌های موجود با همکاری واحدهای ذی‌ربط.
   9. تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای عملکردی مورد درخواست واحدهای درون و برون سازمانی.
   10. تعریف کاربری و سطوح دسترسی سیستم‌های نرم‌افزاری در اختیار اداره آمار و سیستم‌های اطلاعات مدیریت.
   11. پردازش و تحلیل آماری داده‌ها و اطلاعات بانک.
   12. انتشار آمار عملکردی بانک.

   ویرایش دی ماه 95