بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل حسابداری مدیریت

   1. پاسخگویی به دیوان محاسبات و ارایه گزارشهای مربوطه و پاسخگویی به حسابرسان مستقر در بانک در فصل تفریق بودجه و ارسال به مراجع و مقامات ذی‌ربط.
   2. محاسبه بهای تمام شده منابع مالی بانک و ارسال به مراجع و مقامات ذی‌ربط.
   3. محاسبه بهای تمام شده خدمات با تکیه بر هزینه یابی عملیاتی.
   4. محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک و ارسال به مراجع و مقامات ذی‌ربط.
   5. شناسایی و تحلیل مراکز سود و هزینه در بانک و ایجاد روش برای تبادل و تعامل میان آنها در جهت حرکت به سوی استراتژی عدم تمرکز.
   6. استخراج معیارها و استانداردها در زمینه سرفصلهای ترازنامه­ای از منابع معتبر اطلاعاتی و بومی‌سازی استانداردها با توجه به شرایط داخلی و محیطی.
   7. انجام کلیه امور مربوط به وصول مطالبات تحت تضمین و تعهد دولت.
   8. تدوین ترازنامه و سود و زیان شعب بانک.
   9. تدوین ساختار مالی شعب با تکیه بر استراتژی‌های کلان بانک.
   10. کنترل حساب‌های شعب از منظر محاسبه انحراف از نسبت های مالی.
   11. تهیه و تدوین گزارش‌های مدیریتی.
   12. انجام امور مربوط به امین اموال کلیه اموال منتقول وغیرمنقول مطابق آیین نامه اموال دولتی در چهارچوب اختیارات تفویضی.   ویرایش دی ماه 99