بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اداره مهندسی ساختمان

   1. پیگیری خط مشی بانک و اجرای دستورالعمل‌ها و مصوبات کمیسیون معاملات در امور مهندسی ساختمان.
   2. انجام امور خرید املاک (زمین و ساختمان)‌ شامل نیازسنجی، اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی جهت خرید.
   3. برآورد اعتبار طرح های ساختمانی و پیش‌بینی بودجه مورد نیاز.
   4. انتخاب مشاور برای طراحی ساختمان‌های بانک (احداث ساختمان ـ بازسازی ساختمان).
   5. همکاری و هماهنگی برای انجام امور برگزاری مناقصات مربوط به انتخاب پیمانکار پروژه‌‌های ساختمانی و خریدهای عمده.
   6. انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران، رسیدگی و نظارت بر فعالیت آنان و همچنین بررسی صورت وضعیت‌های ارایه شده توسط پیمانکاران و مهندسین مشاور.
   7. همکاری و هماهنگی با مشاوران و واحدهای ذی‌ربط جهت تهیه طرح‌های معماری، محاسباتی، تاسیسات مکانیکی، برقی و امنیتی.
   8. اخذ نظرات واحدهای ذی‌ربط در امور ساختمانی و اعمال آن قسمت از نظرات که در کمیته ساختمان به تصویب رسیده‌اند.
   9. پیگیری امور مربوط به اخذ مجوزهای ساختمانی شامل پروانه ساخت، تعمیر، پایان کار و ...
   10. رسیدگی و نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی و تاسیساتی.
   11. نظارت بر عملیات به‌روز‌رسانی معماری داخلی و اجرای طرح هویت دیداری شعب.
   12. نظارت بر نحوه نگهداری تاسیسات ساختمان‌های ستادی بانک.
   13. برنامه‌ریزی برای امور تعمیراتی (ساختمانی و ...) و به‌روزرسانی سیستم‌های تاسیساتی.
   14. نظارت بر انجام امور اموال تملیکی وفق مفاد دستورالعمل مربوطه.
   15. نظارت بر انجام امور ارزیابی املاک و اموال تملیکی املاک مورد وثیقه کارکنان بانک.
   16. نظارت و هماهنگی برای پرداخت عوارض ساختمان‌های بانک.
   17. نظارت و هماهنگی برای تهیه و به‌روزرسانی شناسنامه املاک و بانک اطلاعات اموال تملیکی.
   18. جانمایی محل استقرار پرسنل بانک در ساختمان‌های ستادی بر اساس نیازهای مدیریت و ادارات با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه.
   19. بررسی گزارش‌های توجیه اقتصادی پروژه‌های سرمایه گذاری بانک (پروژه‌های ساختمانی) و اعلام نظر در مورد آنها.
   20. بررسی وضعیت اجرایی پروژه‌های ساختمانی که بانک از طریق اعطای تسهیلات در تامین منابع مالی آنها مشارکت دارد.
   21. انجام اقدامات لازم برای اخذ مجوز از کمیسیون معاملات (و در صورت لزوم هیات مدیره) در خصوص فروش اموال تملیکی، خرید و فروش املاک و اجرای پروژه‌های ساختمانی.