بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل امور کارکنان

   1. تدوین، استقرار و به روز آوری نظام آماری و اطلاعاتی منابع انسانی بانک با واحدهای ذی‌ربط.
   2. برنامه‌ریزی پیرامون تامین نیروی انسانی متخصص بانک و برآورد تعداد نیروی انسانی مورد نیاز براساس برنامه‌های کلان بانک در قالب تشکیلات و پستهای سازمانی با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.
   3. سنجش مستمر شایستگی‌های عمومی واختصاصی کارکنان به منظور حفظ و ارتقای سطح انگیزه کارکنان و عملکرد سازمان.
   4. انجام کلیه امور مربوط به تطبیق توانمندیها و شرایط تخصصی کارکنان با شرایط احراز مشاغل بانک.
   5. بررسی پیشنهادهای واصله مربوط به انتصابات کارکنان بانک و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط درخصوص آنها.
   6. تهیه و تدوین برنامه ارتقای شغلی کارکنان بانک.
   7. انجام کلیه تشریفات قانونی استخدام کارکنان شامل آزمون، مصاحبه و استخدام.
   8. انجام کلیه امور کارگزینی شامل تهیه و صدور احکام افزایش سنواتی ضرایب، ترفیع , ارتقای گروه‌, مرخصی, بازنشستگی, بازخریدی‌, ماموریت و غیره.
   9. انجام کلیه امور اجرایی مربوط به کارکنان شامل: اشتغال،انتصاب، ارتقا، جابجایی، مرخصی، ماموریت، ‌انتقال، استعفا، ‌بازخرید، بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان.
   10. انجام سایر امور اداری حسب ضوابط مربوط از قبیل صدور گواهی اشتغال و پاسخ به استعلامات و مکاتبات مراجع قضایی و اداری و ابلاغ احکام قضایی و اداری به کارکنان.
   11. انجام کلیه امور اداری مربوط به کارکنان غیر رسمی بانک.
   12. انجام کلیه اقدامات مربوط به ارزشیابی مشاغل بانک.
   13. برنامه‌ریزی و مدیریت انتخاب کارمند نمونه سالانه بانک.
   14. حفظ، نگهداری و تکمیل پرونده پرسنلی کارکنان.
   15. .مشارکت و همکاری با اداره پژوهش و مدیریت ریسک در مطالعه، بررسی و شناخت نارسایی‌ها و مشکلات بانک در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذی‌ربط.
   16. پیشنهاد، مشارکت و همکاری با اداره پژوهش و مدیریت ریسک و مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها در تنظیم و تدوین و یا اصلاح و تجدید خط مشی‌ها، سیاست‌ها، مبانی، موازین و معیارهای ناظر بر برنامه‌ریزی نیروی انسانی، ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان، انتصابات و ترفیعات، کارراهه‌های شغلی، تعیین سوابق، مامورین و منتقلین، خاتمه خدمت و ...
   17. سنجش دوره‌ای شاخص‌های برداشتی کارکنان اعم از سطح رضایت‌مندی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزه شغلی کارکنان و برنامه‌ریزی جهت ارتقای آنها.
   18. اجرای کلیه قوانین و مقررات آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های استخدامی و اداری.
   19. انجام کلیه امور مربوط به پذیرش و احتساب سوابق خدمت کارکنان در داخل و خارج از سازمان به عنوان سنوات خدمت معتبر و نگهداری این سوابق برای زمان بازنشستگی آنان.
   20. دریافت و بررسی تقاضای بازنشستگی و همچنین بازنشستگی پیش از موعد متقاضیان و تطبیق آن با ضوابط موجود و گزارش آن به هیات مدیره جهت اتخاذ تصمیم.
   21. انجام امور مربوط به ازکارافتاده نمودن کارکنانی که طبق نظر کمیسیون پزشکی از ادامه خدمت معاف می‌شوند و ترتیب برخورداری آنان از مقررات بازنشستگی و از کار افتادگی.
   22. اعلام به موقع فهرست کارکنان مشمول مقررات بازنشستگی به افراد ذی‌ربط و واحدهای متبوع آنان.
   23. بررسی مانده مرخصی همکار در موعد بازنشستگی.
   24. انجام مکاتبات مربوط به تمدید خدمت کارکنانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند و امکان ادامه خدمت دارند.
   25. صدور احکام بازنشستگی، مستمری و وظیفه و ترتیب برقراری حقوق و مزایای آنان.
   26. بررسی و ارایه گزارش‌های تحلیلی و توجیهی در جهت افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان‌، ازکارافتادگان، وظیفه‌ و مستمری‌بگیران و پیگیری اقدام‌های اداری مرتبط با آن.

   ویرایش دی ماه 99