بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل رفاه

   1. بررسی و ارایه طرح‌های لازم به منظور ایجاد شرایط مساعد جهت اجرای امور رفاهی کارکنان مطابق با آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها و سایر دستورالعمل‌های مصوب در این رابطه.
   2. پیگیری خط‌مشی بانک و اجرای دستورالعمل‌ها و مصوبات مرتبط با کلیه برنامه‌ها و طرح‌های رفاهی بانک.
   3. بررسی و ارایه طرح‌های لازم در خصوص برنامه‌های تورهای سیاحتی، زیارتی، ورزشی و ارایه طرح و برنامه لازم در این زمینه و اجرای مصوبات.
   4. بررسی و مدیریت اجرای طرح تامین بهداشت و درمان کارکنان و خانواده‌های آنان.
   5. مطالعه و پیشنهاد طرح تامین بهداشت و درمان کارکنان و خانواده آنها با استفاده از روشهایی مانند صدور دفترچه بیمه مختص بانک توسعه صادرات، انعقاد قرارداد با بیمه خدمات درمانی، شرکت‌های بیمه، بیمارستانها و سایر مراکز درمانی ذی‌ربط.
   6. انجام کلیه امور مرتبط با انتخاب و انعقاد قرارداد با مراکز درمانی (پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه‌ و ...).
   7. رسیدگی به کلیه امور بهداشت و درمان کارکنان بر اساس طرح‌های مصوب، از جمله صدور و تمدید دفترچه‌های خدمات درمانی، دریافت گواهی پزشک کارکنان جهت استفاده از مرخصی استعلاجی و تشکیل پرونده بهداشتی برای کارکنان.
   8. بررسی، پیشنهاد و مدیریت کلیه طرح‌ها و برنامه‌های ورزشی بانک و تلاش در راستای گسترش فرهنگ ورزش در بین کلیه کارکنان و خانواده‌های آنان.
   9. نظارت، کنترل مستمر و مدیریت امور کلیه مجتمع‌های آموزشی ـ رفاهی، مامورسراها و زایرسراها تحت اختیار بانک و ارایه برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور گسترش امکانات رفاهی بانک.
   10. مدیریت امور رستوران بانک و نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران مربوطه و کیفیت تغذیه و نحوه توزیع آن در بین کارکنان.
   11. انجام کلیه امور مربوط به بیمه نمودن املاک، اموال، وجوه، مسوولیت و وسایط نقلیه بر اساس اطلاعات واصله از مبادی ذی‌ربط و تمدید و پیگیری قراردادهای بیمه و انجام سایر امور مربوط به پرداخت حق بیمه (از طریق مدیریت امور مالی) یا دریافت خسارات اتفاق افتاده و تسویه قراردادها.
   12. اجرای کلیه وظایف مرتبط با صندوق‌های رفاهی کارکنان از جمله نگهداری سوابق مربوط به حق عضویت صندوق‌های تامین آتیه و رفاه به تفکیک سهم کارمند و سهم بانک، اعلام مانده (شامل سهم کارمند + سهم بانک + سود حاصله) قابل پرداخت به بازنشستگان، ازکارافتادگان، وظیفه و مستمری‌بگیران از محل صندوق تامین آتیه به مدیریت امور مالی در مقطع بازنشستگی،‌ ازکارافتادگی و یا فوت کارکنان و دیگر موارد مرتبط با امور صندوق‌های مذکور.
   13. محاسبه کمک هزینه معیشت افراد بازنشسته بر اساس دستورالعمل صندوق‌های رفاه و تامین آتیه و اعلام به امور مالی جهت پرداخت ماهانه از محل صندوق رفاه.
   14. محاسبه و پرداخت هزینه‌های درمانی بازنشستگان و هماهنگی جهت استفاده از مراکز طرف قرارداد بانک.
   15. هماهنگی جهت محاسبه و پرداخت کمک‌هزینه‌ها، امور رفاهی و ورزشی مربوط به بازنشستگان.
   16. دریافت فیش حقوقی کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده، وظیفه و مستمری‌بگیر از مدیریت امور مالی (دایره پرداخت‌های پرسنلی) و ارسال برای ایشان.
   17. هماهنگی و برگزاری مراسم تقدیر از کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده، وظیفه و مستمری‌بگیر و همچنین فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت ایجاد کانون بازنشستگان بانک توسعه صادرات ایران.
   18. فرآهم نمودن فضای فیزیکی مناسب و امکانات لازم برای بازنشستگان، ازکارافتادگان، وظیفه و مستمری‌بگیران هنگام مراجعه به بانک.
   19. رسیدگی به درخواست‌ها و دیگر امور مرتبط (از جمله امور غیر مالی) با کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده، وظیفه و مستمری‌بگیر و همچنین پیگیری و هماهنگی امور مربوط به این گروه، مرتبط با وظایف دیگر واحدهای بانک.