بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل خدمات حقوقی

   1. تهیه، تنظیم، بررسی و اظهارنظر نسبت به مفاد کلیه قراردادهای داخلی و بین‌المللی و مشارکت فعال در مذاکرات قراردادهای مزبور و همچنین تهیه کلیه متون حقوقی از قبیل ضمانت‌نامه، تعهدنامه و .... طبق ضوابط و مقررات جاری بانک‌.
   2. پاسخ به استعلامات و مکاتبات حقوقی واحدهای مختلف بانک و همچنین مراجع قانونی خارج بانک و همچنین استعلام موضوعات مختلف فیه از مراجع صالح قانونی.
   3. ایجاد وحدت رویه حقوقی میان واحدهای مختلف بانک در مورد مسایل و معضلات حقوقی بانک و رفع ابهامات موجود.
   4. ترهین اموال معرفی شده متعاقب ارزیابی کارشناسی و امضای اسناد رهنی در دفاتر اسناد رسمی.
   5. تعیین و اعزام نماینده بانک به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رهنمودهای لازم به آنان.
   6. انجام امور مربوط به امضا‌ اسناد رسمی در رابطه با معاملات جاری، رهنی و نقل و انتقالات دارایی‌های بانک طبق ضوابط و مقررات مربوط.
   7. پاسخگویی و اعلام نظر در مورد سوالات و مسائل مربوط به امور ثبتی و قراردادها از طرف واحدهای مختلف با رعایت کلیه جوانب امر در جهت حفظ حقوق و مصالح بانک.
   8. امضای کلیه قراردادهای عادی (بیع نامه‌، اجاره نامه‌، تعهد به بیع‌، صلحنامه و...) که بواسطه احکام صادره تفویض می‌گردد.
   9. شفاف­سازی و تفسیر قوانین و مقررات.
   10. بررسی و اظهار نظر در خصوص املاک همکاران بانک جهت ترهین و امضاء اسناد رهنی مربوط.
   11. انجام مراحل مربوط به توثیق و انسداد سهام معرفی شده توسط مشتریان از قبیل اخذ وکالتنامه و مکاتبه با سازمان بورس اوراق بهادار جهت انسداد سهام.
   12. ارجاع‌، بررسی واظهارنظر در خصوص ارزیابی املاک معرفی شده توسط مشتریان در جهت انجام مقدمات انعقاد قرارداد و ترهین املاک‌.
   13. انجام کلیه تشریفات و ضوابط حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک بانک.
   14. جمع‌آوری و بررسی روزنامه رسمی و اعلام قوانین و مقررات مصوب جدید به واحدهای ذی‌ربط بانک‌.
   15. انجام امور مربوط به افزایش سرمایه و ثبت صورت‌های مالی بانک و اعلام آخرین تغییرات در اعضای هیات مدیره و سایر امور مورد نیاز در اداره ثبت شرکت‌ها.
   16. بررسی معاهدات و موافقتنامه های بین‌المللی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌، معاضدت قضایی، منع اخذ مالیات و تاسیس صندوق و بانک‌های مشترک.
   17. انجام امور مربوط به مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با همکاری سایر واحدهای بانک.
   18. پشتیبانی، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امور مربوط به املاک و امور ثبتی.
   19. رسیدگی به کلیه امور املاک و اراضی وقفی‌، صلحی و ....
   20. شرکت در جلسات و ارایه نظریه حقوقی (Legal Opinion) در تمامی مواردی که بانک قرارداد بین‌المللی منعقد می‌نماید.
   21. انعقاد قراردادهای وکالت برای طرح دعوی و نظارت بر طرح دعوی در کشورهای خارجی و همچنین نظارت بر تنظیم لوایح و دفاعیه های بین المللی که علیه بانک در محاکم خارجی طرح می‌گردد.
   22. بررسی کلیات حقوقی و مسایل مربوط به تعارض قوانین نظام‌های حقوقی کشورهای طرف قراردادهای بین‌المللی در تمامی مواردی که قرار است بانک در کشوری معامله و یا یک عمل حقوقی انجام دهد.
   23. بررسی نظام حقوقی و مقررات بانکی در تاسیس شعب خارج از کشور.
   24. دفاع از بخشنامه‌ها‌، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوط‌.
   25. طراحی و پیشنهاد فرم‌های نمونه بانکی و بررسی و اظهار نظر در خصوص فرم‌ها و یا دستور العمل‌های داخلی بانک.
   26. بررسی و اظهار نظر حقوقی در خصوص قراردادهای بین المللی (کارگزاری‌ها و همکاری‌های بانکی، فاینانس، ریفاینانس، بیع متقابل و ...) و مشارکت فعال در مذاکرات مربوطه‌.
   27. ارایه راهکارهای حقوقی در بخش‌های مختلف معاملات بین‌المللی از قبیل حواله‌های بین‌المللی، خرید سهام بانک‌های خارجی و مشارکت در آنها، قراردادهای جوینت ونچر یا تامین مالی‌، روش‌های پرداخت، ضمانتنامه‌ها،‌ داوری، اسناد تجاری‌، نمایندگی‌های تجاری.
   28. تشکیل کمیته‌های مربوط به حقوق معاملات بین‌المللی با استفاده از استادان دانشگاه به منظور ارایه مشاوره در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل‌.
   29. طراحی و پیشنهاد قراردادهای نمونه بین‌المللی در بخش‌های مختلف با استفاده از نظرات استادان فن‌.
   30. بررسی و اظهار نظر در خصوص ترهین اموال منقول و غیر منقول واقع در خارج کشور.
   31. بررسی و اظهار نظر در خصوص قراردادهای خرید‌، اجاره‌، وکالت‌، مشاوره (کار) و ... که موضوع آن خارج از کشور می‌باشد.
   32. ارجاع، بررسی و اظهار نظر در خصوص ارزیابی املاک واقع در خارج کشور‌.
   33. بررسی کلیات حقوقی و مسایل مربوط به تعارض قوانین نظام‌های حقوقی کشورهای طرف قراردادهای بین‌المللی.
   34. بررسی قراردادهای مورد استفاده در بانک‌های کشور‌های مختلف و استفاده از تجربیات کشورهای اسلامی در تدوین و نگارش قراردادهای بین‌المللی بر اساس موازین اسلامی.
   35. برنامه‌های هماهنگی امور آموزشی در قالب‌های همایش، کارگاه آموزشی و نشست حقوقی برای کارکنان.
   36. اطلاع‌رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت بانک.
   37. همکاری با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهش کشور در زمینه توسعه حقوق بانکی‌.
   38. بررسی و جمع‌آوری نظرات حقوقی مدیریت امور حقوقی و کمیسیون حقوقی بانک‌ها و انتشار آن در سطح بانک.
   39. تنقیح قوانین و مقررات بر اساس قانون تـدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشور مـصوب 25 خردادماه 1389 و قانون اصلاح قانون مزبور

   ویرایش دی ماه 99