بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • معرفی شرکت صرافی توسعه صادرات

   شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص) بعنوان اولین شرکت صرافی بانکی در تاریخ 1383/5/4 ثبت گردیده و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع به فعالیت نموده است.

   معرفی شرکت صرافی توسعه صادرات

   معرفی:
   شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص) در اجرای دستور العمل صدور مجوز تاسیس و نحوه فعالیت صرافی های متعلق به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مصوب مورخ 1382/11/25شورای پول و اعتبار تحت نظر بانک توسعه صادرات ایران تاسیس و در تاریخ 1383/5/4 با شماره 227071 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. شرکت دارای یک شعبه واقع در مرکز تجارت جهانی فردوسی می باشد و در حال حاضر شرکت صرافی توسعه صادرات جزء واحدهای تجاری فرعی بانک توسعه صادرات ایران است.
   فعالیت اصلی:

   موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی ارز و ﻣﺴﮑﻮک ﻃﻼ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ارز در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ارزی از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی ارزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮون ﻣﺮزی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺠﺎز ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﻓﺮوش ارز ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ارز در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ داده ﺷﻮد و در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ، ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ، ارز ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻧﻬﺎ وارﯾﺰ ﺷﻮد، ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﯾﺎ وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺮاﻓﯽ در اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ.
   در سالهای اخیر که به دلیل شرایط تحریم اقتصادی از فعالیت بانکها در عرصه ارسال و دریافت حواله های خارجی کاسته شده است، شرکت صرافی توسعه صادرات نقش بسزائی در انجام حوالجات از طریق شبکه کارگزاری جهانی خود بشرح ذیل ایفا نموده است.
   1. عاملیت خرید، نیابت و تحویل ارز صادراتی صادرکنندگان و سایر صرافی های بانکی در قالب اسکناس به بانک مرکزی
   2. عضویت در بازار متشکل ارزی و ایفای نقش بازارگردانی
   3. خرید ارزهای صادراتی بصورت حواله و اسکناس و رفع همزمان تعهدات صادراتی در سامانه های نیما و سنا
   4. ارائه خدمات ویژه در کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان جهت دریافت وجوه صادارتی
   5. تأمین و تبدیل ارزهای مورد نیاز بانک توسعه صادرات
   6. آزاد سازی ارزهای منشا خصوصا در زمینه واردات کالاهای اساسی
   7. تأمین و فروش ارز به واردکنندگان در سامانه نیما وفق مقررات موجود
   اعضای هیات مدیره:

   نام نام خانوادگی
   سمت
   محمد بوالحسنی
   مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره
   محمد علی مناف زاده
   عضو هیات مدیره


   شعب صرافی توسعه صادرات:
   آدرس مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه 30 ،پلاک 96
   تلفن: 84369000 و 8-88667194
   شعبه فردوسی: میدان فردوسی، خیابان فردوسی، مجتمع تجارت جهانی فردوسی، طبقه همکف واحد 40
   تلفن: 25-66340820
   ساعات کاری:
   شرکت از ساعت8 صبح الی 16 آماده ارائه هرگونه خدمات ارزی به مشتریان است.

   تماس با ما:
   مشتریان گرامی می توانند جهت انجام خدمات درخواستی خود با همکاران ما تماس بگیرند.

   ردیف
   نام و نام خانوادگی
   سمت
   تلفن
   1
   آقای بوالحسنی
   مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
   84369300 - 88661692
   2
   خانم صادقی
   مسئول دفتر مدیر عامل
   84369310 - 88792378
   3
   آقای مناف زاده
   عضوهیأت مدیره
   88790162-84369100
   4
   آقای سوری
   مدیر مالی و اقتصادی
   84369200 - 88664254
   5
   خانم جمشیدی
   رئیس شعبه مرکزی
   84369110 - 88660918
   6
   خانم دژم فکر
   رئیس شعبه فردوسی
   66340820-25
   7
   خانم درزی
   رئیس حوالجات خارجی
   84369113 - 88663243