بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • ریالی

    ریالی

   اهم مدارک و شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی :

   • متقاضی 18 سال تمام و دارای اهلیت ( بالغ، عاقل، رشید) قانونی باشد.
   • درخواست کتبی متقاضی (سواد خواندن و نوشتن)
   • متقاضی نباید بدهی غیر جاری نزد بانک داشته باشد.
   • اصل و رونوشت اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت و فعالیت و کسب اطلاعت مورد نیاز
   • تکمیل و امضاء فرم مخصوص قانون مبارزه با پولشویی
   • ارایه مدارک شغلی معتبر مبنی بر نوع فعالیت یا گواهی اشتغال به کار و نیز کسب اطلاعات از محل فعالیت متقاضی در مورد مشاغل آزاد
   • داشتن معرف مورد قبول که هویت او نزد بانک محرز باشد.(حداقل یک نفر از مشتریان که نزد شعبه یا بانک حساب جاری دارد)
   • متقاضی جزء صادر کنندگان چکهای بلامحل نباشد (استعلام از بانک مرکزی)
   • ارائه یکی از مدارک شناسایی معتبر عکس دار( شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی) و یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی الزامی است
   • تکمیل کارت افتتاح حساب جاری و امضاء توسط مشتری در حضور متصدی افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، شماره سریال شناسنامه،کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن

   مدارک و شرایط کلی افتتاح حساب جاری اشخاص حقوقی :

   • رعایت کلیه مدارک و شرایط افتتاح حساب جاری در مورد اشخاص حقیقی
   • ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت در خصوص شرکتهای غیر سهامی و یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد
   • ارائه اولین نسخه آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که حاوی اطلاعات ذیل باشد :
   • (نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت- مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضای اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند- مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و هیات عامل مدیران اجرایی- در اساسنامه حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد- مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است- ارائه کپی اظهارنامه تسلیم شده به اداره ثبت شرکتها- ارائه شناسنامه عکسدار مدیران شرکت و کپی کارت ملی ایشان).
   • تکمیل کارتهای مخصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی (در دو نسخه)، ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران.
   • شخص حقوقی نباید دارای بدهی جاری و سابقه چک برگشتی بنام شرکت یا مدیران باشد.
   • مطالعه و امضاء و مهر ذیل مقررات و شرایط عمومی حساب توسط مدیران

   مدارک و شرایط کلی افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت اشخاص حقیقی :

   سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت حسابی است که مشتری با قصد سود به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحب یا صاحبان آن و پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد . بانک استرداد اصل سپرده سرمایه گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد می نماید. بانک منافع حاصله را پس از وضع حق الوکاله در پایان هر دوره طبق دستورالعملهای بانک مرکزی به نسبت مدت ومبلغ سپرده بین مشتریان سپرده گذار تقسیم می نماید.

   • سن متقاضی 18سال تمام و دارای اهلیت قانونی باشد.
   • ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه
   • تکمیل و امضاء فرمهای مربوطه وفرم اسکن نمونه امضاء
   • درج نشانی محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن
   • نداشتن چک برگشتی
   • واریز 300,000 ریال به عنوان حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب.

   مدارک و شرایط کلی افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت اشخاص حقوقی :

   • درج اختیار افتتاح حساب کوتاه مدت عادی در اساسنامه شرکت
   • اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تاسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
   • اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت
   • نداشتن چک برگشتی
   • اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت