بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • ارزی

   شرایط و ضوابط افتتاح حساب ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

    ارزی

   اشخاص حقیقی

   قرض الحسنه پس انداز :
   1. اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
   2. مدرک شغلی معتبر (نظیر گواهی اشتغال به کار، کارت بازرگانی، کارت شناسایی صادرشده توسط محل کار مشتری با تاریخ اعتبار فعال، کارت دانشجویی ، فیش حقوق بازنشستگی و . . . )
   تبصره: بانوان خانه دار به منظور دریافت این خدمت نیازی به ارایه مدرک شغلی ندارند.
   3. تکمیل فرم ها:
   فرم درخواست افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز – نمونه13311
   فرم تعریف مشتری حقیقی – نمونه13252
   تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی – نمونه13354
   4. حداقل مبلغ 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول

   سپرده قرض الحسنه جاری :
   1. اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
   2. کارت بازرگانی یا جواز کسب و پروانه بهره برداری معتبر (درخصوص ارائه سایر مدارک شغلی در صورت صلاحدید ریاست شعبه و مدیریت امور شعب و بازاریابی امکان پذیر میباشد.)
   3. معرفی معرف معتبر
   4. راستی آزمایی شرح نشانی و کد پستی محل سکونت یا کار
   5. نداشتن چک برگشتی و تسهیلات غیر جاری
   6. حداقل مبلغ 10،000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول
   7. تکمیل فرم ها:
   فرم درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری – نمونه13248
   فرم تعریف مشتری حقیقی – نمونه13252
   تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی – نمونه13354
   سپرده مدت دار :
   1. اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
   2. مدرک شغلی معتبر (نظیر گواهی اشتغال به کار، کارت بازرگانی، کارت شناسایی صادرشده توسط محل کار مشتری با تاریخ اعتبار فعال، کارت دانشجویی ، فیش حقوق بازنشستگی و . . . )
   تبصره: بانوان خانه دار به منظور دریافت این خدمت نیازی به ارایه مدرک شغلی ندارند.
   3. دارا بودن حساب قرض الحسنه پس انداز ویا جاری ارزی به نام خود شخص
   4. ارائه فرم حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی – نمونه 13295
   5. حداقل مبلغ 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول

   اشخاص حقوقی
   قرض الحسنه پس انداز :
   1. اصل و کپی اساسنامه شرکت
   2. اصل و کپی روزنامه رسمی تاسیس/آخرین تغییرات هیئت مدیره/آخرین سرمایه رسمی/آخرین اقامتگاه قانونی شرکت
   3. اظهارنامه یا شرکتنامه صادره توسط اداره ثبت شرکت ها
   4. اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره
   5. نخستین و آخرین صورتجلسه هیئت مدیره شرکت
   6. ارائه کد اقتصادی معتبر
   7. حداقل مبلغ 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول
   8. تکمیل فرم ها: (حضور مدیران صاحب امضاء الزامی است)
   فرم درخواست افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز – نمونه13311
   فرم تعریف مشتری حقوقی - نمونه13251
   فرم تعریف مشتری حقیقی – (برای هریک از مدیران صاحب امضاء) - نمونه13252
   تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی – نمونه13354

   سپرده قرض الحسنه جاری :
   1. اصل و کپی اساسنامه شرکت
   2. اصل و کپی روزنامه رسمی تاسیس/آخرین تغییرات هیئت مدیره/آخرین سرمایه رسمی/آخرین اقامتگاه قانونی شرکت
   3. اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مدیران
   4. نخستین و آخرین صورتجلسه هیئت مدیره شرکت
   5. اظهارنامه یا شرکتنامه صادره توسط اداره ثبت شرکت ها
   6. ارائه کد اقتصادی معتبر
   8. ارائه کارت بازرگانی یا پروانه بهره برداری معتبر به نام شخص حقوقی (درخصوص ارائه سایر مدارک شغلی در صورت صلاحدید ریاست شعبه و مدیریت امور شعب و بازاریابی امکان پذیر میباشد.)
   7. نداشتن سابقه چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات غیر جاری به نام شرکت و اعضای هیات مدیره
   8. حداقل مبلغ 10،000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول
   9. راستی آزمایی شرح نشانی و کد پستی اقامتگاه قانونی شرکت
   10. تکمیل فرم ها: (حضور مدیران صاحب امضاء الزامی است)
   فرم درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری – نمونه13248
   فرم تعریف مشتری حقوقی - نمونه13251
   فرم تعریف مشتری حقیقی – (برای هریک از مدیران صاحب امضاء) - نمونه13252
   تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی – نمونه13354
   سپرده مدت دار :
   1. دارا بودن حساب قرض الحسنه پس انداز ویا جاری ارزی به نام شرکت
   2. ارائه فرم حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی – نمونه 13295
   3. حداقل مبلغ 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول

   سود سپرده های ارزی در سال 98:

   نکته مهم: نرخ جریمه در صورت ابطال سپرده قبل از سر رسید برای کلیه سپرده ها دو در صد به صورت ثابت تعیین شده وصرفا ارزهای دلار امریکا، یورو و درهم را به صورت ارز منشاءخارجی و یا اسکناس ارزی نزد بانک قابل سپرده گذاری است.

   در حال حاضر فقط ارز منشأ خارجی و یا اسکناس برای دوره های شش ماهه و یک ساله سپرده¬گذاری انجام می‌شود. ارزهای قابل قبول برای بانک جهت سپرده¬گذاری دلار، یورو و درهم می¬باشد. سایر سپرده‌های موجود (به غیر از دلار، یورو و درهم) که در حال حاضر سررسید نشده¬اند، در سررسید بنا به درخواست دارنده حساب بسته، تسویه و یا به یکی از اسعار فوق تبدیل خواهد شد.
   نرخ جریمه ابطال سپرده قبل از سررسید برای کلیه سپرده ها دو درصد به طور ثابت می‌باشد.