بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اساسنامه بانک

   براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358/7/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و متمم آن مورخ 1358/9/28 و به استناد اختیار حاصل از مقررات مواد 9 و 17 لایحه مذکور که تأسیس بانکهای جدید را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بانکها اعلام مینماید، بانک توسعه صادرات ایران تاسیس گردید.

   اساسنامه بانک

   اساسنامه بانک


   ماده 1ـ نحوه تأسیس بانک

   براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358/7/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و متمم آن مورخ 1358/9/28 و به استناد اختیار حاصل از مقررات مواد 9 و 17 لایحه مذکور که تأسیس بانکهای جدید را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‏العاده بانکها اعلام می‏نماید، «بانک توسعه صادرات ایران» که در این اساسنامه به اختصار «بانک» نامیده می‏شود، تأسیس می‏گردد.
   بانک دارای شخصیت حقوقی مستقل، استقلال مالی و تابعیت ایرانی است.

   ماده 2 ـ هدف بانک

   هدف بانک عبارت است: کمک به «توسعه صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها».