بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اسامی مدیران

   سمت
   تلفن
   دورنگار
   ایمیل
   مدیرعامل
   88716916-17
   88716978/8702848

   عضو هیات مدیره
   2-88702831
   88702833

   عضو هیأت‌مدیره
   88702837
   88702836

   عضو هیأت‌مدیره
   88702839
   88702836

   عضوهیأت‌مدیره
   88702832
   88702833

   مدیریت امور ارتباطات وحوزه ‌مدیرعامل
   88716948
   88716949/88702848

   اداره کل حوزه مدیرعامل و هیأت‌مدیره
   88707858
   88716979 /88702848

   اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل
   88703191
   88703193

   اداره کل امور مجامع و شرکتهای تابعه
   81920059
   88702139

   معاونت اعتبارات
   88700760
   88700761

   اداره کل خدمات فنی و مهندسی و طرح های سرمایه گذاری
   88700757
   88700761

   اداره کل صادرات کالا
   88702598
   88700761

   اداره کل امور نظارت بر تسهیلات و پیگیری مطالبات
   88700762
   88700761

   معاونت بین‌الملل
   88700756-7
   88700755

   اداره کل طرح های راهبردی
   88718817
   88702596

   اداره کل تأمین مالی بین‌الملل
   88708122
   88700925

   اداره کل روابط بین‌الملل
   88703461
   88703195

   اداره کل عملیات ارزی
   81921064
   88703194

   معاونت مالی
   88700920
   88700921

   اداره کل حسابداری
   88700922
   88725172

   اداره کل حسابداری مدیریت
   88700914
   88702597

   اداره کل خزانه ‌داری
   88700923
   88700928

   معاونت فن آوری و برنامه ریزی   مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها
   88700752
   88700751

   اداره کل سازمان و بهبود روشها
   88700919
   88703466

   اداره کل برنامه‌ریزی، بودجه و ارزیابی عملکرد
   88700917
   88700751

   مدیریت امورفناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
   88707950
   88700750

   اداره کل امور اجرایی
   81920769
   88702849

   اداره کل مهندسی سیستم ها
   88707951-2
   88700750

   اداره کل مهندسی زیرساخت
   81921041
   88707856

   اداره کل هوش تجاری ومدیریت داده
   81924310
   88700918

   اداره کل امنیت   مدیریت امور شعب و بازاریابی
   88707851-2
   88707857

   اداره کل هماهنگی امور شعب
   88707851
   88707850

   اداره کل بازاریابی
   88716877
   88707850

   مدیریت امور حقوقی
   88707861-2
   88707860

   اداره کل دعاوی
   88707864
   88707860

   اداره کل خدمات حقوقی
   88707866
   88707860

   مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی
   88702581
   88702580

   اداره کل امور کارکنان
   88702314
   88702315

   اداره کل رفاه
   88707966
   88707964

   اداره کل پشتیبانی و خدمات مهندسی
   88702305-7
   88702590

   اداره کل آموزش
   88798213
   88798160

   معاونت نظارت و کنترل داخلی   اداره کل بازرسی
   88702307
   88702308

   اداره کل حسابرسی داخلی
   88702304
   88702308

   اداره کل مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق
   88700911
   88702136

   اداره کل گزینش
   88725135
   88710095

   مدیریت امور حراست
   88702302
   88702303

   ستاد خبری حراست
   88702301
   88702303

   اداره کل امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

   88703465

   اداره کل حفاظت فیزیکی و امور ایمنی
   84210770
   88702136

   اداره کل پژوهش و مدیریت ریسک
   88889960
   88702318