بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • واحد های ستادی
   واحد های ستادی
   سمت تلفن دورنگار
   مدیرعامل 88716916-17 88716978/8702848
   عضو هیأت‌مدیره 2-88702831 88702833
   عضو هیأت‌مدیره 88702837 88702836
   عضو هیأت‌مدیره 88702839 88702836
   عضو هیأت‌مدیره 88702832 88702833
   مدیریت امور ارتباطات وحوزه ‌مدیرعامل 88716948 88716949/88702848
   اداره کل حوزه مدیرعامل و هیأت‌مدیره 88707858 88716979 /88702848
   اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل 88703191 88703193
   اداره کل امور مجامع و شرکتهای تابعه 81920059 88702139
   معاونت اعتبارات 88700760 88700761
   اداره کل خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری خارج از کشور 88700757 88700761
   اداره کل صادرات کالا و سرمایه گذاری داخل 88702598 88700761
   اداره کل امور نظارت بر تسهیلات و پیگیری خدمات 88700762 88700761
   معاونت بین‌الملل 88700756
   88703464
   88703195
   88700755

   اداره کل طرح های راهبردی
   88702596
   اداره کل تأمین مالی 88708122 88700925
   اداره کل روابط بین‌الملل 88703461 88703195
   اداره کل عملیات ارزی 88703181 88703194
   معاونت مالی 88700920 88700921
   اداره کل حسابداری 88700922 88725172
   اداره کل حسابداری مدیریت 88700914 88702597
   اداره کل خزانه ‌داری 88700923 88700928
   مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها 88700752 88700751
   اداره کل سازمان و بهبود روشها 88700919 88703466
   اداره کل برنامه‌ریزی و بودجه ارزیابی عملکرد 88700917 88700751
   مدیریت امور شعب و بازاریابی 88707851-2 88707857
   اداره کل هماهنگی امور شعب 88707851 88707850
   اداره کل بازاریابی 88716877 88707850
   مدیریت امور حقوقی 88707861-2 88707860
   اداره کل خدمات حقوقی و دعاوی داخلی 88707864 88707860
   اداره کل خدمات حقوقی بین‌الملل 88707866 88707860
   مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی 88702581 88702580
   اداره کل امور کارکنان 88702314 88702315
   اداره کل رفاه 88707966 88707964
   اداره کل تدارکات و خدمات 81920635 تلفکس
   اداره کل مهندسی ساختمان 88702305-7 88702590
   اداره کل آموزش و تجهیز منابع انسانی 88798213 88798160
   مدیریت امور بازرسی و حسابرسی داخلی 88702307 88702308
   اداره کل بازرسی 88702310 88702308
   اداره کل حسابرسی داخلی 88702304 88702308
   مدیریت امور حراست 88702302 88702303
   ستاد خبری حراست 88702301 88702303
   اداره کل امنیت و فناوریهای نوین حراست


   اداره کل حفاظت فیزیکی و امور ایمنی حراست 84210770 88702136
   مدیر امورفناوری اطلاعات و ارتباطات 88707950 88700750
   اداره کل امور اجرایی 81920769 88702849
   اداره کل مهندسی سیستم ها 88707951-2 88700750
   اداره کل مهندسی زیرساخت 81921041 88707856
   اداره کل راهبری سیستمها و زیرساخت 81920063 88700750
   اداره کل هوش تجاری ومدیریت داده 81924310 88700918
   اداره کل پژوهش و مدیریت ریسک 88889960 88702318
   اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق 88700911 88702136