بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اعضاء هیات مدیره

   اعضای هیات مدیره


   اعضاء هیات مدیره
   ترکیب اعضای هیات مدیره بانک به شرح ذیل می باشد.


   1. جناب آقای دکتر ابوذر سروش رئیس هیات مدیره
   2. جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   3. جناب آقای محمد جعفر مزده عضو هیات مدیره
   4. جناب آقای احتشام فلاح فر عضو هیات مدیره
   5. سرکار خانم نرگس نجفی عضو هیات مدیره