بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اعضاء هیات مدیره

   اعضای هیات مدیره


   اعضاء هیات مدیره
   ترکیب اعضای هیات مدیره بانک به شرح ذیل می باشد.
   1. جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیرعامل
   2. جناب آقای دکتر سروش رئیس هیات مدیره
   3. جناب آقای مزده عضو هیات مدیره
   4. سرکار خانم یغمایی عضو هیات مدیره
   5. جناب آقای فلاح فر عضو هیات مدیره