بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات صندوق توسعه ملی

   بانک توسعه صادرات ایران در راستای رسالت خویش به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی نموده است.

   تسهیلات صندوق توسعه ملی
   تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی
   • با توجه به قراردادهای ارزی و ریالی منعقده بین بانک و صندوق توسعه ملی این امکان فراهم شده است تا از محل این منابع می توان تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در داخل یا خارج کشور پرداخت نمود.

   درخصوص قراردادهای ریالی مندرج در جدول فوق، موارد زیر قابل توجه می‌باشد:
   1. 1. اعطای تسهیلات از محل برخی از قراردهای ریالی فوق به صورت تلفیقی با منابع بانک قابل پرداخت خواهد بود. به نحوی که تسهیلات در قالب دو فقره قرارداد )یک مورد برای تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی بانک و دیگری جهت تخصیص تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی( و با نرخ سود مربوط به هر یک از این منابع استفاده گردد.
    2. نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (درحال حاضر 18 درصد)، مجموعا معادل 24 درصد می باشد.
    تبصره: در مورد تسهیلات اعطایی تلفیقی از منابع بانک و صندوق توسعه ملی، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین این تسهیلات معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود هر قرارداد خواهد بود.
    3. اعطای تسهیلات سقف از محل منابع تلفیقی ممنوع می باشد. درصورت تمایل مشتریان فعلی بانک به استفاده از تسهیلات سقف، تمدید این تسهیلات از محل منابع بانک و تابع شرایط و ضوابط مربوطه خواهد بود.
    4. شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات مطابق با مفاد قرارداد سپرد هگذاری صندوق توسعه ملی درچارچوب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و در سایر موارد شرایط و ضوابط داخلی بانک ملاک عمل خواهد بود.
    5. اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از 20 درصد کمتر نباشد.
    6. مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650 /ت 48874 ه مورخ 28 / 12 / 1391 هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقی ههای بعدی آن به همراه کلیه نقاط استان-های ایلام، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد و لرستان.
    7. شرکت دانش بنیان: اشخاص حقوقی موضوع ماده 1 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که به تصویب کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1391 هیأت وزیران رسیده و دارای تاییدیه کتبی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشند.

   شرکت دانش بنیان:

   اشخاص حقوقی موضوع ماده 1 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که به تصویب کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1391 هیأت وزیران رسیده و دارای تاییدیه کتبی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌باشند.


   بهار 1400