بانک توسعه صادرات ایران
   
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات صندوق توسعه ملی

   بانک توسعه صادرات ایران در راستای رسالت خویش به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی نموده است.

   تسهیلات صندوق توسعه ملی
   • قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی
   1. قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش ویژه صادرات بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار
   2. قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار
   3. قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق اعمال نرخ ترجیحی و فعالیت های دانش بنیان مرتبط در تمامی مناطق
   4. قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی
   • قرارداد سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی
   • قرارداد عاملیت ارزی
   قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی

   1- قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش ویژه صادرات بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار
   • کلیه قراردادهای سپرده‌گذاری سرمایه در گردش ویژه صادرات مشمول بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی می‌باشد و باید بصورت تلفیقی (50درصد منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود 11درصد و 50درصد منابع بانک با نرخ سود حداقل 16 و حداکثر 18درصد) پرداخت گردد.
   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال می باشد.
   • اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
   • اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:
   1- تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند.
   2- تمامی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
   3- پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   4- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
   5- موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
   6- موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.
   2-قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار
   • نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده 16درصد می باشد.

   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 100 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 20 میلیارد ریال می باشد.
   .در خصوص قرداد 97/542مورخ 97/08/06سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 200میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 40میلیاردریال می باشد.
   • اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
   اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:
   1- تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند.
   2- تمامی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
   3- پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   4- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
   5- موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
   6- موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند

   3- قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق اعمال نرخ ترجیحی و فعالیت های دانش بنیان مرتبط در تمامی مناطق
   • نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده 12 درصد می باشد.
   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 100 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 20 میلیارد ریال می باشد.
   •در خصوص قراردادهای 4و97/543 مورخ 97/08/6سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 200میلیارد ریال وبرای اشخاص حقیقی 40میلیارد ریال می باشد .
   • اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
   • اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:
   1- تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند.
   2- تمامی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
   3- پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   4- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
   5- موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
   6- موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.

   4- قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی
   • نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده 12 درصد می باشد.
   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 200 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 40 میلیارد ریال می باشد.
   • اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
   • اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:
   1. تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند.
   2. تمامی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
   3. پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   4. پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
   5. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
   6. موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.
   قرارداد سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی
   اشخاص مجاز:
   • تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی
   • مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   • حداقل هشتاد درصد اعضاء هیأت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین نشده است.
   قابل پرداخت در بخش‌های: تولیدی، صنعت،‌ معدن، تجارت، ،‌کشاورزی‌
   نرخ سود تسهیلات: 6%
   نوع تسهیلات: سرمایه در گردش صادراتی
   قرارداد عاملیت ارزی
   اشخاص مجاز:
   • تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی
   • مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   • حداقل هشتاد درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین نشده است.
   • مؤسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.
   • خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی (در قالب تسهیلات اعتبار خریدار)
   • صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارایه تأییدیه کمیته ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی)
   • مشتریانی که دارای مانده تسهیلات از محل منابع صندوق (اعم از ارزی یا ریالی،‌ طرح یا سرمایه در گردش، سپرده‌گذاری و ...) نباشند. (به استثنا طرح های بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران )
   • نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه)درزمان تسلیم درخواست به شعبه و هر مقطع زمانی (در هر مرحله استفاده از تسهیلات) کمتر از بیست درصد (20%) نباشد.
   • (به استثنا طرح های بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران)
   • اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی
   بخش‌های مورد قبول صندوق توسعه ملی:
   1) طرح و فعالیتهای نفت و گاز پتروشیمی
   2) طرح و فعالیت‌هایی که بتوانند ارز آوری ناشی از صادرات محصول خود تسهیلات را بازپرداخت نمایند.
   3) طرح و فعالیت‌های حمل و نقل ریلی (مشروط به تعهد بانک مرکزی برای فروش ارز به شرکت برای بازپرداخت تسهیلات)
   4) طرح‌ها و فعالیت‌های نیروگاهی و آب شیرین‌کن‌ها مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی
   نرخ سود تسهیلات:
   نفت وگاز: 6 درصد
   سایر مواد (آب وکشاورزی ،طرح وفعالیت های واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی ):3/5درصد
   نوع تسهیلات: طرح - سرمایه در گردش