بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات صندوق توسعه ملی

   بانک توسعه صادرات ایران در راستای رسالت خویش به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی نموده است.

   تسهیلات صندوق توسعه ملی
   • قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی
   1. قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش ویژه صادرات بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار
   2. قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار
   3. قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق اعمال نرخ ترجیحی و فعالیت های دانش بنیان مرتبط در تمامی مناطق
   4. قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی
   • قرارداد سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی
   • قرارداد عاملیت ارزی
   قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی

   1- قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش ویژه صادرات بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار
   • کلیه قراردادهای سپرده‌گذاری سرمایه در گردش ویژه صادرات مشمول بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی می‌باشد و باید بصورت تلفیقی (50درصد منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود 11درصد و 50درصد منابع بانک با نرخ سود حداقل 16 و حداکثر 18درصد) پرداخت گردد.
   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال می باشد.
   • اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
   • اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:
   1- تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند.
   2- تمامی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
   3- پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   4- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
   5- موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
   6- موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.
   2-قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ویژه مناطق برخوردار
   • نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده 16درصد می باشد.

   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 100 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 20 میلیارد ریال می باشد.
   .در خصوص قرداد 97/542مورخ 97/08/06سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 200میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 40میلیاردریال می باشد.
   • اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
   اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:
   1- تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند.
   2- تمامی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
   3- پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   4- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
   5- موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
   6- موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند

   3- قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق اعمال نرخ ترجیحی و فعالیت های دانش بنیان مرتبط در تمامی مناطق
   • نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده 12 درصد می باشد.
   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 100 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 20 میلیارد ریال می باشد.
   •در خصوص قراردادهای 4و97/543 مورخ 97/08/6سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 200میلیارد ریال وبرای اشخاص حقیقی 40میلیارد ریال می باشد .
   • اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
   • اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:
   1- تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند.
   2- تمامی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
   3- پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   4- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
   5- موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
   6- موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.

   4- قرارداد سپرده گذاری سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی
   • نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده 12 درصد می باشد.
   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 200 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 40 میلیارد ریال می باشد.
   • اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد(20%) کمتر نباشد.
   • اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات عبارتند از:
   1. تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند.
   2. تمامی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
   3. پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   4. پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
   5. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
   6. موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.

   قرارداد سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی
   اشخاص مجاز:
   • تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی
   • مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   • حداقل هشتاد درصد اعضاء هیأت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین نشده است.
   قابل پرداخت در بخش‌های: تولیدی، صنعت،‌ معدن، تجارت، ،‌کشاورزی‌
   نرخ سود تسهیلات: 6%
   نوع تسهیلات: سرمایه در گردش صادراتی
   قرارداد عاملیت ارزی
   اشخاص مجاز:
   • تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی
   • مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
   • حداقل هشتاد درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین نشده است.
   • مؤسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.
   • خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی (در قالب تسهیلات اعتبار خریدار)
   • صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارایه تأییدیه کمیته ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی)
   • مشتریانی که دارای مانده تسهیلات از محل منابع صندوق (اعم از ارزی یا ریالی،‌ طرح یا سرمایه در گردش، سپرده‌گذاری و ...) نباشند. (به استثنا طرح های بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران )
   • نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه)درزمان تسلیم درخواست به شعبه و هر مقطع زمانی (در هر مرحله استفاده از تسهیلات) کمتر از بیست درصد (20%) نباشد.
   • (به استثنا طرح های بالادستی نفت و گاز وطرح های تولید انواع خودرو ودر راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل ونقل تجاری درون شهری وبرون شهری
   •حداقل سهم آورده متقاضی و نسبت مالکانه در طرح های سرمایه گذاری جدید، باید ده واحد در (10%)بیشتر از حداقل مقرر در نظامنامه باشد .
   • اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی
   بخش‌های مورد قبول صندوق توسعه ملی:
   1) طرح و فعالیتهای نفت و گاز پتروشیمی
   2) طرح و فعالیت‌هایی که بتوانند ارز آوری ناشی از صادرات محصول خود تسهیلات را بازپرداخت نمایند.
   3) طرح و فعالیت‌های حمل و نقل ریلی (مشروط به تعهد بانک مرکزی برای فروش ارز به شرکت برای بازپرداخت تسهیلات)
   4) طرح‌ها و فعالیت‌های نیروگاهی و آب شیرین‌کن‌ها مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی
   5)تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری و درون و برون شهری مشروط به پرداخت اقساط (اصل وسود )به صورت ارزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت )این تضمین در هر حال رافع مسئولیت بانک عامل در باز پرداخت اقساط تسهیلات (اصل ،سود ،وجه التزام )به صندوق نمی باشد .
   تبصره:‌ اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسنامه و نظامنامه صندوق بلامانع می‌باشد.
   نرخ سود تسهیلات:
   نفت وگاز: 6 درصد
   سایر مواد (آب وکشاورزی ،طرح وفعالیت های واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی ):3/5درصد
   نوع تسهیلات: طرح - سرمایه در گردش


   ردیف
   نوع ارز
   مبلغ قرارداد
   نرخ سود تسهیلات
   بخش‌های قابل استفاده
   سقف پرداخت به اشخاص حقوقی
   سقف پرداخت به اشخاص حقیقی
   1
   ریال
   500 میلیارد ریال
   12 درصد
   ویژه سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق برخوردار، دانش بنیان کلیه مناطق و مناطق مشمول اعطای نرخ های ترجیحی
   200 میلیارد ریال
   40 میلیارد ریال
   2   3   4
   ریال
   1.000 میلیارد ریال
   11 درصد
   سرمایه در گردش ویژه صادرات کالای صنعتی کلیه مناطق و سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی واقع د رمناطق مشمول نرخ های ترجیحی
   400 میلیارد ریال
   50 میلیارد ریال
   5
   ریال
   500 میلیارد ریال
   12 درصد
   200 میلیارد ریال
   40 میلیارد ریال
   ریال
   1.000 میلیارد ریال
   11 درصد
   سرمایه در گردش ویژه صادرات کالای صنعتی
   400 میلیارد ریال
   50 میلیارد ریال

   ریال
   3.000 میلیارد ریال
   11 درصد
   سرمایه در گردش ویژه صادرات کالای صنعتی
   400 میلیارد ریال
   50 میلیارد ریال
   7
   دلار
   230 میلیون دلار
   6درصد نفت و گاز/ سایر‌موارد (آب و کشاورزی،‌ طرح‌ها و فعالیت‌های واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی): 3/5 درصد
   • طرح ها و فعالیتهای نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه
   • طرح ها و فعالیتهای نیروگاهی و آب شیرین کن ها مشروط به بازپرداخت اقساط به ارز
   • طرح ها و فعالیتهای حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی طرح ها و فعالیتهایی که از محل ارز آوری ناشی از صادرات خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صورت ارزی اقدام نمایند.
   • تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل و تجاری درون و برون شهری مشروط به تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صورت ارزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت)