بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • دایره کارشناسان هیئت مدیره

   1. تهیه گزارش‌های کارشناسی مدنظر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره.
   2. کنترل، تکمیل و تهیه خلاصه گزارش‌های کارشناسی دریافتی از واحدهای مختلف بانک و خارج بانک.
   3. مشارکت در جلسات مربوط به موضوعات مختلف جاری بانک و انتقال نظرات اعضای‌ هیات مدیره و ارایه گزارش به ایشان.
   4. تجزیه و تحلیل گزارش‌های اقتصادی روز دنیا حسب درخواست مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره.
   5. تحقیق و بررسی برخی موضوعات و موارد مهم و دارای اولویت جهت تهیه گزارش‌های مورد نیاز و ارایه به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره.
   6. تهیه متن پیش‌نویس مقالات مورد نظر اعضای هیات مدیره.
   7. بررسی موضوعات که مقرر است در جلسه هیات مدیره مطرح گردد، حسب درخواست.
   8. تهیه محتوای سخنرانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در همایش‌های مختلف براساس نظرات ایشان.

   ویرایش دی ماه 99