بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل آموزش

   1. بسترسازی، ایجاد فضای تبلیغی و ترویجی مناسب در بانک توسعه صادرات ایران در حوزه‌های مرتبط با توسعه مدیران و کارکنان.
   2. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی‌ها، سیاستها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر نظام جامع آموزشی کارکنان بانک.
   3. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی‌ها، سیاستها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر نظام جامع آموزشی مشتریان بانک.
   4. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی‌ها، سیاستها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر بر نظام جامع آموزشی ویژه مدیران بانک.
   5. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی‌ها، سیاستها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر نظام ارتقای تعالی معنوی کارکنان بانک.
   6. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر نظام آموزش نیروهای جدیدالاستخدام.
   7. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی‌ها، سیاستها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر توسعه و توانمندسازی مدرسان داخلی بانک.
   8. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های تشویقی کارکنان برگزیده شاغل به تحصیل در موسسات عالی آموزشی و پژوهشی.
   9. بسترسازی و تدوین و مدیریت اجرای برنامه¬های حضور کارشناسان و مدیران بانک در همایشها و نمایشگاه-های بین¬المللی.
   10. برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با اداره آموزش بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در راستای بهبود فضای توسعه منابع انسانی شبکه بانکی.
   11. بررسی و برآورد نیازمندی‌های تخصصی/ تجربی،‌آموزشی بانک توسعه صادرات ایران در تعامل با ارکان ذی‌ربط.
   12. مشارک با اداره امور کارکنان در تدوین الگوهای شایستگی مدیران و کارشناسان بانک و اتخاذ راهکارهای سنجش نظام‌مند توانایی‌های مذکور.
   13. تدوین شناسنامه دوره‌های ضمن خدمت کارکنان (تعریف هدف از دوره، مدت دوره، شرایط شرکت‌کنندگان، شرح رئوس، شیوه اجرای دوره و شیوه ارزشیابی دوره).
   14. طراحی برگزاری جشنواره‌های مهارتی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد فضای رقابت و توسعه مهارت‌های فنی کارکنان به همراه ارتقای نشاط سازمانی.
   15. آموزش و بهسازی منایع انسانی بانک از طریق نیازسنجی آموزشی، طراحی برنامه‌های آموزشی و بازآموزی، اخذ مجوز دوره‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های مذکور.
   16. ارزیابی مستمر اثرات و نتایج برگزاری دوره‌های آموزشی مورد اجرا و ارایه نتایج آنها به مدیریت بانک.
   17. ثبت، نگهداری و به روز نگهداشتن سوابق آموزشی و کارکنان و صدور گواهی پایان دوره‌ها با رعایت ضوابط مربوطه.
   18. معرفی کارآموزان دانشگاهی به واحدهای ذی‌ربط و انجام امور مربوط به آنان.
   19. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی و تورهای علمی خارج از کشور کارکنان بانک.
   20. مشارکت و همکاری با اداره امور کارکنان در برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر اجرای برنامه‌های تعالی منابع انسانی در بانک.


   ویرایش دی ماه 99