بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • ضمانت‌نامه های ریالی

   ضمانت نامه های ارزی و ریالی
   به طورکلی ضمانت نامه های صادره توسط بانک با درنظر گرفتن نکته ذیل به دو بخش ضمانت نامه های ریالی و ضمانت نامه های ارزی تقسیم می شوند:
   نکته : جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی کشور و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، ضمانت نامه صادر نمی گردد .

   ضمانت‌نامه های ریالی

   صدور انواع ضمانت نامه های بانکی:

   • صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانتخواه می باشد.
   • حداقل سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده به میزان 2 درصد مبلغ ضمانت نامه می باشد.
   • صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت در قبال دریافت سپرده نقدی به میزان کمتر از مبلغ ضمانت نامه و حداقل تا 20 درصد مبلغ ضمانت نامه، بدون ارجاع به ارکان اعتباری مرکز و هیات مدیره توسط ارکان اعتباری شعب در چارچوب سقف های مقرر ابلاغی امکان پذیر می باشد.
   • حداقل سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه های حقوق و عوارض گمرکی و ورود موقت کالا به میزان 10 درصد بلغ ضمانت نامه می باشد.
   • صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات/تعهدات اعطایی/ ایجاد شده ریالی سایر بانک ها و موسسات
   اعتباری مجاز، صرفا در صورتی امکانپذیر است که بانک معادل 100 درصد وجه ضمانت نامه را بصورت نقدی از ضمانت خواه دریافت نموده باشد.
   • صدور ضمانت نامه ریالی بعنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.

   به روزرسانی بهار 1400