بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • ضمانت‌نامه های ریالی

   ضمانت نامه های ارزی و ریالی
   به طورکلی ضمانت نامه های صادره توسط بانک با درنظر گرفتن نکته ذیل به دو بخش ضمانت نامه های ریالی و ضمانت نامه های ارزی تقسیم می شوند:
   نکته : جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی کشور و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، ضمانت نامه صادر نمی گردد .

   ضمانت‌نامه های ریالی

   صدور انواع ضمانت نامه های بانکی

   به طور کلی ضمانت نامهای صادره توسط بانک با در نظر گرفتن نکته ذیل به دو بخش ضمانت نامه های ریالی و ضمانت نامه های ارزی تقسیم می شوند.
   نکته : بر اساس تصریح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ضمانت نامه صادر نمی گردد.
   ضمانت نامه های ارزی را اینجا می توانید مطالعه فرمایید.

   الف) ضمانت نامه های ریالی :
   انواع ضمانت نامه های ریالی که براساس آیین نامه صدور ضمانت نامه وظهرنویسی از طرف بانک ها، توسط بانک توسعه صادرات ایران صادر می شوند عبارتند از :
   1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه / مزایده ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات
   2. ضمانت نامه پیش پرداخت
   3. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
   4. ضمانت نامه حقوق و عوارض گمرکی
   5. ضمانت نامه ورود موقت کالا
   6. ضمانت نامه حسن انجام معامله

   ب) وثائق مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه های ریالی :

   اخذ 2% وجه ضمانت نامه بابت وثیقه صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده و همچنین اخذ 20% وجه ضمانت نامه بابت وثیقه صدور ضمانت نامه گمرکی ، به صورت وجه نقد ، اوراق مشارکت منتشر و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی و یا دولت ، سپرده های ریالی نزد این بانک شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری مدت دار ، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص و یا ترکیبی از آنها الزامی است .
   معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه یک یا ترکیبی از انواع وثائق قابل قبول سیستم بانکی ( با اعمال ضرایب مربوطه) که دربخش وثائق اشاره شده ، اخذ می گردد.