بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • قراردادهای اعطای تسهیلات ریالی/ارزی

   فرم های عملیات بانکی ریالی و قراردادهای تسهیلات بانکی را از این صفحه دانلود نمایید.

   قراردادهای اعطای تسهیلات ریالی/ارزی
   انواع فرم های قراردادهای تسهیلات ریالی و ارزی بانکی:
   13461 - قرارداد جعاله
   13462 - قرارداد خرید دین
   13460 - قرارداد سلف
   13417 - قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه
   13416 - قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید
   13495 - قرارداد قرض الحسنه
   13463 - قرارداد مرابحه
   13404 - قرارداد مشارکت مدنی
   13459 - قراداد مضاربه