بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • ابلاغ اعتبار اسنادی صادراتی

   اعتباراسنادی، تعهد غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار (فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات) است، مشروط برآن که ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در متن اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار(خرید کالا یا خدمات) ارائه داده باشد.

   ابلاغ اعتبار اسنادی صادراتی

   ابلاغ اعتبارات اسنادی صادراتی و ارائه سایر خدمات مربوطه ( تنزیل، واگذاری عواید و ...)
   • اعتبار اسنادی صادراتی تعهد برگشت ناپذیر بانک گشایش‌کننده جهت پرداخت وجه در صورت دریافت اسناد مطابق با شرایط اعتبار می‌باشد. اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می‌یابد و بانک توسعه صادرات ابلاغ‌کننده آن به صادرکننده ایرانی می‌باشد. بانک توسعه صادرات ایران به‌منظور ایجاد قدرت خرید و گسترش بازارهای بین‌المللی برای عرضه هرچه بیشتر کالاهای صادراتی ایران و تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز صادرکنندگان در چارچوب عملیات خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری و مدت‌دار که به نفع صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ می‌گردد و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آن از طریق این بانک برای خریداران خارجی ارسال می‌گردد، اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس دستورالعمل مربوطه می‌نماید.
   خرید دین به مفهوم پرداخت نقدی وجوه اسناد حمل اعتبار اسنادی صادراتی/بروات اسنادی صادراتی می‌باشد. چنانچه ذینفع قصد خرید‌دین اعتبار اسنادی خود نزد بانک را داشته‌باشد، می‌بایست واجد شرایط متقاضی خرید دین به شرح ذیل باشد.

   شرایط اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری جهت استفاده از تسهیلات خرید دین
   • بانک گشایش کننده جزو بانکهای ممنوع المعامله معرفی شده از سوی بانک مرکزی نباشد.
   • بانک گشایش‌کننده جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد.
   • بانکها از نظر اعتباری به چهار گروه A,B,C,D طبقه‌بندی می‌شوند. جهت خرید دین اعتبارات مفتوحه توسط بانکهای گروه A و B به پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران نیازی نیست. جهت کسب اطلاع از وضعیت بانکها، شعب باید از مدیریت امور بین‌الملل استعلام بعمل‌آورند. درصورت عدم تایید مدیریت امور بین‌الملل، اعتبار اسنادی می‌بایست توسط یکی از بانکهای مورد تایید این بانک تایید‌گردد.
   • بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان معامله‌کننده اسناد حمل تعیین‌گردد و یا بانک تایید‌کننده اسناد همان بانک معامله‌کننده اسناد باشد (به عبارت دیگر در شرایطی که بانک توسعه صادرات ایران معامله‌کننده نباشد، بانک معامله‌کننده باید تایید‌کننده اسناد نیز باشد.
   • نوع ارز اعتبار باید از ارزهای مورد تایید اداره روابط بانکی بین‌الملل باشد.
   پرداخت وجه اسناد، مشروط به شرایط غیر متعارف نگردد. به‌عنوان نمونه پرداخت وجه منوط به صدور گواهی خاص/ ارائه قبولی توسط خریدار یا شخص ثالث باشد.

   • اعتبار اسنادی صادراتی مفتوحه، غیر قابل برگشت و غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث باشد.
   • نوع ارز اعتبار از ارزهای معتبر و مورد قبول بانک باشد.
   • بانک گشایش‌کننده/تایید‌کننده تحت فیلد A78 اعتبار متعهدگردد درصورت دریافت وجه اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار، وجه اسناد را حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری به این بانک پرداخت‌می‌نماید.

   شرایط اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی صادراتی مدت‌دار جهت استفاده از تسهیلات بانک
   عملیات خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی مدت‌دار که به نفع صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ می‌گردد و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آن از طریق این بانک برای خریداران خارجی ارسال می‌گردد، بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید.
   • بانک گشایش‌کننده جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد و علاوه ‌بر این اعتبار اسنادی صادراتی مفتوحه، غیر قابل برگشت باشد.
   • تذکر: چنانچه اعتبار اسنادی صادراتی قابل انتقال‌باشد، خرید دین اسناد ارائه‌شده مشروط به عدم استفاده ذینفع اولیه (درصورت وجود) از تسهیلات خرید دین در ارتباط با اسناد مود نظر باشد.
   • بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان معامله‌کننده اسناد حمل تعیین‌گردد و یا بانک تایید‌کننده اسناد همان بانک معامله‌کننده اسناد باشد (به عبارت دیگر در شرایطی که بانک توسعه صادرات ایران معامله‌کننده نباشد، بانک معامله‌کننده باید تایید‌کننده اسناد نیز باشد).
   • تعیین رتبه اعتباری بانک مشابه توضیحات ذیل بند سوم از شرایط اعتبارات اسنادی دیداری
   • سررسید پرداخت وجه اسناد حمل حداکثر یکسال از تاریخ حمل یا معامله اسناد آن باش.
   • نوع ارز اعتبار / بروات اسنادی باید از ارزهای مورد تایید اداره روابط بانکی بین‌الملل باشد.
   • چنانچه اسناد اعتبار اسنادی به نحوی بصورت وصولی (Approval Basis) ارسال‌شوند، انجام خرید دین، پس از قبولی اسناد و ارایه تعهد پرداخت در سررسید توسط بانک کارگزار بصورت رمزدار ، خرید دین بلامانع‌است.
   • اسناد حمل مورد معامله و سررسید پرداخت وجه، باید مورد قبول و تایید بانک گشایش‌کننده اعتبار/ بانک براتگیر قرار‌گیرد و پرداخت وجه اسناد مورد معامله مشروط نباشد
   • بانک گشایش‌کننده یا تایید‌کننده اعتبار اسنادی/ بانک برات‌گیر بوسیله پیام رمزدار تعهد نماید که وجه اسناد مورد معامله را در سررسید به حسابی که برای این بانک تعیین می‌گردد، واریز کند.

   نکته مهم : متقاضی تحت هیچ عنوان از محل اعتبار اسنادی صادراتی دیداری و مدتدار / بروات مدت دار که درخواست خرید دین آنرا نموده، نباید قبلا تسهیلات ریالی دریافت کرده باشد مگر اینکه مجموع تسهیلات ریالی استفاده شده و تسهیلات ارزی مورد درخواست وی از حد مقرر و مصوب در مورد همان اعتبار اسنادی فراتر نرود و همچنین هم پوشانی نداشته باشد. بدیهی است در چنین حالتی می توان از خرید دین اسناد مربوطه نسبت به تسویه تسهیلات قبل از حمل اعطایی استفاده نمود.


   شرایط مورد نیاز جهت ابلاغ اعتبار اسنادی صادراتی در شعب بانک توسعه صادرات ایران
   • افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران
   • تجربه و فعالیت قابل قبول در امر صادرات.
   • دارا بودن عملکرد اعتباری مطلوب با حجم اعتبارات اسنادی قابل ملاحظه.
   • فاقد بدهی و تعهد سررسید شده نزد هر یک از واحدهای بانک.
   • ارائه اعتبار اسنادی صادراتی گشایش شده توسط یکی از بانکهای معتبر و مورد قبول بانک توسعه صادرات ایران.