بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • صادرات کالا (سرمایه در گردش )

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور توسعه اقتصادی، جهش صادراتی و ایجاد اشتغال در کشور تسهیلات به صورت ریالی به متقاضی که به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تهیه یا تولید کالا و صدور آن نیاز مالی دارند، در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می گردد.

   صادرات کالا (سرمایه در گردش )

   این تسهیلات به صورت ریالی به متقاضی که به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تهیه یا تولید کالا و صدور آن نیاز مالی دارند، در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می گردد.

   تسهیلاتی که با عنوان سرمایه در گردش در ارکان اعتباری بانک به تصویب می رسند به روش های مختلفی پرداخت می گردندکه عبارتند از :

   الف- پرداخت تسهیلات از طریق گشایش اعتبار اسنادی (اعم از وادراتی یا داخلی)

   ب)پرداخت تسهیلات در وجه صادرکننده پیش فاکتور یا در قبال ارائه قرارداد خرید کالا یا خدمت.

   ج) پرداخت تسهیلات در وجه متقاضی ( به استثنای عقد فروش اقساطی ) در شرایطی که ارائه پیش فاکتور یا قرارداد خرید کالا یا خدمت میسر نمی باشد.