بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • طرح‌های سرمایه‌گذاری داخل کشور

   این تسهیلات به منظور تأمین بخشی از هزینه های ارزی و ریالی از قبیل هزینه های ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات و .... مورد نیاز به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری که دارای رویکرد صادراتی باشند، از محل منابع بانک و یا منابع صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می گردد.

   طرح‌های سرمایه‌گذاری داخل کشور

   این تسهیلات به منظور تأمین بخشی از هزینه های ارزی و ریالی از قبیل هزینه های ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات و .... مورد نیاز به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری که دارای رویکرد صادراتی باشند، از محل منابع بانک و یا منابع صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می گردد.

   مورد مصرف تسهیلات :

   1- طرح هایی که به تشخیص بانک و وزارتخانه های تخصصی ذیربط از توجیه اقتصادی، فنی و مالی لازم برخوردار بوده و دارای رویکرد صادراتی باشند و قادر به تامین درآمد لازم ( اعم از ریالی و ارزی ) برای بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهیلات به صورت ارزی با تضمین کافی باشند.

   2- تمامی فعالیت های سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات (از جمله گردشگری)، فناوری اطلاعات و صدور خدمات فنی و مهندسی بخشهای تعاونی و خصوصی .

   3- سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات، دانش فنی و پرداخت هزینه های نصب و راه اندازی طرح های تولیدی و کارآفرینی مذکور در بند فوق .

   4- سرمایه گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیت های تولیدی موجود.

   شرایط طرح :

   1- طرح ارائه شده می بایست دارای توجیه اقتصادی، فنی مالی و صادراتی بوده ومورد تأیید بانک و وزارتخانه تخصصی ذیربط باشد.

   2- حداکثر سقف تإمین مالی سایر طرح هایی که از محل منابع بانک ویا منافع عادی حساب ذخیره ارزی تأمین می گردند، هفتاد و پنج (75 ) درصد هزینه کل سرمایه گذاری بوده و مابقی آن می بایست توسط متقاضی تأمین شود.« سقف وشرایط تأمین مالی برای طرح های خاص که توسط مراجع ذیربط به بانک معرفی می گردند، توسط مراجع مربوط مشخص خواهد شد.»

   3- کلیه متقاضیان استفاده از تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور می باشند.

   شرایط گزارش طرح توجیهی :

   گزارش توجیهی طرح ارائه شده می بایست براساس استانداردهای شناخته شده ورایج تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش ذیل باشد:

   1- بررسی اقتصادی طرح : دراین بررسی ارزیابی بازار، وضعیت عرضه و تقاضای محصولات یا خدمات، و تحلیل رویکرد صادراتی طرح با ارائه مدارک مستند و ....، ارائه می شود. ارزیابی بازار درگزارش توجیهی بایستی به روشنی و بادقت قابل قبول وبراساس واقعیات روز و مفروضات مستند، قابلیت صدور محصولات تولیدی طرح را تحلیل و ارائه نماید.

   2- بررسی فنی طرح : دراین بررسی ویژگی های تکنولوژیکی،برآورد سرمایه گذاری ها، قیمت ها و هزینه ها با ذکراسناد ومدارک و ارائه قیمت های مختلف همراه با ذکر ویژگی های هر یک ارائه شده باشد. چنانچه اجرای طرح مستلزم خرید ماشین آلات، مواد یا قطعات وارداتی، خدمات مهندسی، دانش فنی و یا حق لیسانس باشد، گزارش مذکور می بایست دلایل و الزامات تأمین آن نیازمندیها از خارج کشور و روش انتخاب فروشنده یا تأمین کننده کالا و خدمات وارداتی را به همراه برآورد هزینه تبیین نماید.

   3- بررسی مالی : دراین بخش می بایست تحلیل وضعیت سودآوری طرح، بازگشت سرمایه گذاری و بازپرداخت اقساط و سایر محاسبات و تحلیل های مربوطه به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته و ارائه گردد.

   4- اهلیت و توانایی فنی و مالی متقاضی : دراین بخش، اهلیت و توانایی فنی و مالی متقاضی مورد بررسی قرارگرفته ومنابع مالی ریالی و ارزی وترکیب منابع ونحوه تأمین آنها با ذکر مدارک و مستندات توضیح داده شده و سهم بانک ومتقاضی از مجموعه منافع مالی مورد نیاز طرح، روشن می گردد.

   سایر الزامات:

   مشاوره تهیه کننده طرح توجیهی، معرفی شده و خلاصه ای از سوابق تخصصی و فنی آن به ضمیمه گزارش ارائه گردد.

   چنانچه طرح دارای شریک خارجی باشد، درصد مشارکت و نوع مشارکت خارجی و روش تأمین منابع مربوط به سهم شریک خارجی ونحوه مدیریت طرح، توضیح داده شود.

   شرایط تسهیلات :

   1- تسهیلات مورد نیاز طرح به ارزهای معتبر وبراساس نیازهای پیش بینی شده در گزارش توجیهی ارائه شده، قابل پرداخت می باشد.

   2- بازپرداخت تسهیلات و سود متعلقه به همان ارز دریافتی خواهد بود. لیکن مجموع دوره های استفاده، تنفس وبازپرداخت به تشخیص بانک از حداکثر ده سال بیشتر نخواهد بود. (این شرط درخصوص طرح های با اشتغال زایی بیش از پنجاه نفر اعمال می گردد)

   3- در خصوص طرح هایی که از محل منابع داخلی بانک ویا منابع عادی حساب ذخیره ارزی تأمین می گردند، حداکثر مدت تأمین مالی هر طرح از 8 سال فراتر نخواهد رفت که تا 3 سال آن دوران بهره برداری (بازپرداخت) حداکثر 5 سال خواهد بود. این مدت برای استانهای کمتر توسعه یافته حداکثر10 سال (سه سال دوره اجرا و راه اندازی و هفت سال دوره بازپرداخت) خواهد بود.

   4- تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح، حداکثر معادل جزء ارزی هزینه های سرمایه گذاری آن خواهد بود.

   نرخ سود تسهیلات :

   نکته 1- درخصوص طرح هایی که از محل منابع بانک توسعه صادرات تأمین می گردد، نرخ سود بر اساس آخرین دستورالعمل نرخ سود تسهیلات ارزی از محل منابع بانک تعیین می گردد .

   نکته 2- درخصوص طرح هایی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی می گردد، نرخ سود بر اساس آخرین مصوبه هیأت امنا یا هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می شود.

   نکته 3- نرخ سود تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی به آن دسته طرح های بزرگ صنعتی و معدنی که دوره تأمین مالی آنها (شامل دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت ) بیش از 7 سال است، نرخ لایبور بعلاوه حداکثر (3) درصد خواهد بود.

   نکته 4- نرخ سود تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های سرمایه گذاری در استان ها و مناطق توسعه نیافته بر اساس آخرین مصوبه هیأت امنا یا هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می شود .

   سهم آورده متقاضی :

   1- آورده متقاضی سرمایه گذار( اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی ) حداقل باید 25 درصد کل هزینه های ریالی و ارزی طرح باشد.

   2- سهم آورده متقاضی درطرح های سرمایه گذاری دراستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته که از محل حساب ذخیره ارزی تأمین مالی می گردند حداقل 10 درصد تعیین شده است.

   مراحل اعطای تسهیلات :

   برای استفاده از تسهیلات مذکور، متقاضی می بایست درخواست خود را به همراه گزارش توجیه اقتصادی، فنی ومالی طرح با شرایط پیش گفته به انضمام مدارک، مجوزها و مستندات قانونی اخذ شده جهت اجرای طرح وسایراسناد و مدارک را (بشرح فهرست ارائه شده درمقدمه مطالب ) به بانک ارائه نماید. بانک پس از بررسی و حصول اطمینان کافی از توجیه اقتصادی، فنی، مالی و صادراتی طرح و اهلیت متقاضی بارعایت اولویت ابلاغی، نسبت به پذیرش و تصویب تسهیلات مورد نیاز، اقدام خواهد کرد.

   نحوه مصرف :

   بر اساس مصوبات صادره از ارکان اعتباری بانک، نحوه پرداخت تسهیلات در بخش ارزی از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری و به نفع فروشنده یا سازنده ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و یا ارائه کننده خدمات و در بخش ریالی متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی ویا پرداخت در وجه فروشندگان کالا یا پیمانکاران ارائه کننده خدمات خواهد بود.