بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • طرح‌های سرمایه‌گذاری خارج از کشور

   ​بانک توسعه صادرات ایران، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوق ایرانی را در کشورهای خارجی تحت شرایط ذیل تأمین مالی می نمای

   طرح‌های سرمایه‌گذاری خارج از کشور

   بانک توسعه صادرات ایران، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوق ایرانی را در کشورهای خارجی تحت شرایط ذیل تأمین مالی می نماید:

   شرایط طرح:

   1- طرح ارائه شده می بایست دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی با شرایط پیش گفته شده بوده و مورد تأیید بانک قرار گیرد.

   2- حداقل شصت (60) درصد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح می بایست بصورت کالا و خدمات از ایران تأمین گردد. طرح هایی که درصد بالاتری را واجد باشند،در اولویت قرار می گیرند.

   3- حداکثر سقف تأمین مالی، هفتاد و پنج (75) درصد مبلغ سرمایه گذاری ومابقی آن توسط متقاضی تأمین خواهد شد.

   نکته – در طرح هایی که با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی و خارجی انجام می شود حداقل مبلغ تأمین مالی بانک، معادل 75% سهم طرف ایرانی خواهد بود.

   شرایط کشورهای محل سرمایه گذاری :

   کشور محل سرمایه گذاری می بایست دارای قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی باشد.

   در این قانون می بایست موارد ذیل پیش بینی شده باشد:

   سرمایه گذار مجاز باشد کالا یا خدمتی را که تولید یا ارائه می نماید درهمان بازار به قیمتی که عرضه و تقاضا تعیین می کند، عرضه نموده ویا صادر نماید و کشور میزبان نباید مانع این امر شده ویا به اجبار قیمت تعیین نماید.

   سرمایه گذار مجاز باشد اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری خود را بطور کامل و بدون هیچگونه محدویتی از آن کشور خارج کند.

   اصل سرمایه مشمول ملی شدن و سلب مالکیت نگردد.

   امکان ترهین محل اجرای طرح توسط بانک های خارجی بصورت شفاف پیش بینی شده باشد. در غیر اینصورت متقاضی می بایست نسبت به ارائه تضامین مورد نظر بانک در داخل کشور ایران اقدام نماید.

   شرایط پرداخت :

   1- تسهیلات مورد نیاز به ارزهای معتبر وبراساس نیازهای پیش بینی شده در گزارش توجیهی طرح قابل پرداخت می باشد.

   2- باز پرداخت تسهیلات و سود متعلقه به همان ارز دریافتی خواهد بود.

   نکته- متقاضی می تواند تمام یا بخشی از تسهیلات مورد نیازرا با نرخ های مصوب شوراهای پول و اعتبار به ریال دریافت واصل و سود متعلقه را نیز ریالی باز پرداخت نماید.

   3- دوره استفاده ازتسهیلات حداکثر (3) سال، دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر(5) سال خواهد بود. مجموع دوره های استفاده، تنفس وبازپرداخت به تشخیص بانک ازحداکثرهشت سال بیشتر نخواهد بود.

   مراحل اعطای تسهیلات :

   برای استفاده از تسهیلات مذکور، متقاضی می بایست درخواست خودرا به همراه گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح با شرایط پیش گفته شده، به انضمام مدارک ثبتی و مشخصات شرکت ثبت شده درکشور محل اجرای طرح، مدارک، مجوزها و مستندات قانونی اخذ شده جهت اجرای طرح و نیز سایر اسناد و مدارک (بشرح فهرست ارائه شده در مقدمه مطالب ) را به بانک ارائه نماید. بانک پس از بررسی وحصول اطمینان کافی از توجیه اقتصادی، فنی، مالی و صادراتی طرح و اهلیت متقاضی با رعایت اولویت های ابلاغی، نسبت به پذیرش وتصویب تسهیلات مورد نیاز، اقدام خواهد کرد.

   نحوه مصرف :

   براساس مصوبات صادره از ارکان اعتباری بانک، نحوه پرداخت تسهیلات در بخش ارزی از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری یا حواله ارزی (طبق مقررات مربوطه) به نفع / در وجه فروشنده یا سازنده ماشین آلات، تجهیزات وتأسیسات مورد نیاز و یا ارائه کننده خدمات ودر بخش ریالی متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، از طریق گشایش اعتباری اسنادی داخلی و یا پرداخت در وجه فروشندگان کالا یا پیمانکاران ارائه کننده خدمات خواهد بود.

   ج ) نظارت حسن اجرای قراردادها و مصرف تسهیلات :

   نظارت بانک در طرح های سرمایه گذاری متناسب با دوره اجرای طرح و دوران بهره برداری و بازپرداخت اقساط متفاوت می باشد.

   در دوران اجرای طرح، نظارت بانک عمدتاً برمصرف درست منابع در بخش های مختلف مورد نیاز پیش بینی شده در طرح از جمله محوطه سازی و ساختمان های مورد نیاز، تأسیسات و تجهیزات، ماشین آلات و . . . تمرکز دارد.

   تسهیلات مصوب وسهم الشرکه متقاضی، متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و درچاچوب برنامه زمانبندی تعیین شده در پروژه مصرف می گردد. رویکرد کلی نظارت بانک در این مرحله براین موضوع استوار است که از انحراف و اتلاف منابع جلوگیری بعمل آورده و سرمایه گذاری در دست اجرا در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

   بانک در دوران بهره برداری بر فعالیت وعملکرد گیرنده تسهیلات بنحوی نظارت می نماید که ضمن وصول منابع مصرف شده در سرمایه گذاری ایجاد شده واحد مزبور به اهداف پیش بینی شده از جمله دستیابی به ظرفیت پایدار تولیدی و صادراتی، حداکثر سودآوری پیش بینی شده و ..... برسد.