بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • صادرات خدمات فنی و مهندسی

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با عنایت به ماده 8 آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و به منظور انجام سریع عملیات تجهیز کارگاه و تامین هزینه های جاری در قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت می نماید..

   صادرات خدمات فنی و مهندسی

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با عنایت به ماده 8 آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و به منظور انجام سریع عملیات تجهیز کارگاه و تامین هزینه های جاری در قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت می نماید.

   تسهیلات مزبور در قبال ارائه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و یا قرارداد یا اعتبار اسنادی معتبر، قابل پرداخت می باشد.

   علاوه بر مورد فوق، به منظور کمک به شرکت های ایرانی مجری قراردادهای پیمانکاری در خارج از کشور و تسریع در اجرای قراردادها، بانک منابع مالی لازم جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات خارجی مورد نیاز طرح را از طریق گشایش اعتبار اسنادی یا حواله ارزی (طبق مقررات مربوطه ) به نفع / در وجه فروشندگان معتبر داخلی یا خارجی، تامین می نماید.

   دوره استفاده از تسهیلات، مدت قراردادها و نحوه باز پرداخت :

   دوره استفاده از تسهیلات و نحوه باز پرداخت آن بر اساس برنامه زمان بندی اجرای پروژه و پرداخت های کار فرما به پیمانکار ایرانی تعیین و در قراردادهای تسهیلاتی درج خواهد شد.

   مدت قراردادها حداکثر سه سال و متناسب با دوره اجرای قرارداد پیمانکاری و وضعیت نقدینگی پروژه و باز پرداخت تسهیلات ارزی (اعم از اصل، سود و موارد فرعی آن) به همان ارز مورد استفاده خواهد بود.

   نحوه مصرف تسهیلات :

   تسهیلات مورد نظر جهت تأمین کسری نقدینگی مورد نیاز طرح (تجهیز کارگاه یا تأمین ماشین آلات، تجهیزات، مصالح، مواد اولیه و خدماتی که از داخل و خارج از کشور قابل تأمین باشند) و از طریق گشایش اعتبار اسنادی یا حواله ارزی ( طبق مقررات مربوطه ) به نفع / در وجه فروشنده یا سازنده ماشین آلات و مواد اولیه و یا ارائه کننده خدمات قابل پرداخت خواهد بود.

   پرداخت تسهیلات به صورت حواله در وجه فروشندگان خارجی و داخلی به تشخیص بانک و در قبال تعهد ارائه اسناد مثبته دال بر انجام هزینه یا خرید و مصرف مصالح ومواد مورد نظر در پروژه، حداکثر تا پایان مدت قرارداد امکان پذیر خواهد بود .