بانک توسعه صادرات ایران
   
 
    • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
    • تجهیز کارگاه و هزینه‌های فوری

      بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با عنایت به ماده 8 آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و به منظور انجام سریع عملیات تجهیز کارگاه و تامین هزینه های جاری در قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت می نماید.

      تجهیز کارگاه و هزینه‌های فوری