بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات از محل منابع بانک

   انواع تسهیلات ریالی و ارزی از محل منابع بانک

   تسهیلات از محل منابع بانک

   نرخ انواع تسهیلات ریالی و ارزی از محل منابع بانک توسعه صادرات به شرح جداول ذیل است.(بهار 1400)

   • از تاریخ 22 / 09 / 99 مقرر گردید، هیچ گونه تسهیلاتی با نرخ کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعطا نشود. لذا کلیه
    تخفیف های قابل اعمال در نرخ سود بسته خدمات قبلی حذف شده و صرفاً چنانچه تسهیلات گیرنده نسبت به ارایه ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران با پوشش کامل اصل و سود تسهیلات اقدام نماید، مشمول دو درصد ( 2%) تخفیف در نرخ سود تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی می باشد.


   • * نرخ سود محاسبه شده برای مشتریانی که تسهیلات اعطایی صادراتی کوتاه مدت به آنان از محل منابع ارزی بانک با دسترسی محدود (صرفا قابل استفاده در همان بانک یا همان کشور و به تشخیص معاونت مالی بانک) باشد مشمول 2 درصد تخفیف خواهد بود .نرخ سود تسهیلات ارزی محاسبه شده نباید از 3 درصد در سال کمتر شود.
    ** نرخ سود تسهیلات ارزی صادراتی جهت طرحهایی که دارای پوشش صندوق ضمانت صادرات می باشند 1 درصد کمتر درنظر گرفته میشود.
    • تسهیلات اعطایی ارزی در قالب عقود مشارکتی برای بخش های صادراتی و غیر صادراتی بدون تعیین سود قطعی ا ز پیش مشخص شده انجام میگیرد و پیش بینی سودآوری برنامه ارائه شده توسط متقاضی می بایست حداقل برابر با سود مندرج در عقود غیر مشارکتی (مبادله ای) مربوطه باشد.
    • نرخ وجه التزام تأخیر در تأدیه دین معادل 6 درصد در سال به علاوه سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی می باشد
    • تسهیلات طلایی ارزی با هدف تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان مصنوعات طلا، صرفا از طریق مشارکت در خرید مواد اولیه (طلای خام) مورد نیاز و صدور آن (مصنوعات طلایی) به کشورهای مختلف قابل اعطاء می باشد.