بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات از محل منابع بانک

   انواع تسهیلات ریالی و ارزی از محل منابع بانک

   تسهیلات از محل منابع بانک
   نرخ انواع تسهیلات ریالی و ارزی از محل منابع بانک توسعه صادرات به شرح جداول ذیل است.(تابستان 1399)
   • نرخ سود خرید دین اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت دار و عقود مرابحه و استصناع نسیه در اعتبار اسنادی داخلی ریالی به طور ثابت معادل 18 درصد می باشد.
   • نرخ سود خرید دین ریالی اسناد و اوراق تجاری در بخش بازرگانی داخلی صرفا در صورت پرداخت تسهیلات از محل منابع بانک مشمول دریافت نرخ سود عقود غیر مشارکتی می باشند.

   تذکر1: چنانچه مشتری حایز شرایط عنوان شده در تخفیفات فوق باشد ، مجموع تخفیف های در نظر گرفته شده می‌بایست به طور هم‌زمان برای وی اعمال گردد. در هر صورت نرخ سود تسهیلات اعطایی در عقود مشارکتی و غیر مشارکتی محاسبه شده برای مشتریان نباید از 17 درصد کمتر باشد.
   تذکر 2: چنانچه تسهیلات گیرنده نسبت به ارایه ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران با پوشش کامل اصل و سود تسهیلات اقدام نماید، مشمول دو درصد (2%) تخفیف در نرخ سود تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی می باشد. در این حالت نرخ سود تسهیلات 16% قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.
   • نرخ سود محاسبه شده برای مشتریانی که تسهیلات اعطایی صادراتی کوتاه مدت به آنان از محل منابع ارزی بانک با دسترسی محدود (صرفا" قابل استفاده در همان بانک یا کشور و به تشخیص امور مالی بانک) باشد معادل 5/3 درصد خواهد بود. نرخ وجه التزام تأخیر در تأدیه دین معادل 6 درصد در سال به علاوه سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی می‌باشد.
   • نرخ عدم ایفای تعهدات صادراتی معادل 2 درصد ثابت در سال می‌باشد.
   • تسهیلات طلایی ارزی:
   • این تسهیلات با هدف تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان مصنوعات طلا، صرفاً از طریق مشارکت در خرید مواد اولیه (طلای خام) مورد نیاز و صدور آن (مصنوعات طلایی) به کشورهای مختلف قابل اعطاء می‌باشد. نرخ سود این تسهیلات 3 درصد و نرخ عدم ایفای تعهدات صادراتی معادل 4 درصد ثابت در سال می‌باشد.