بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • ضمانت نامه های ارزی

   ضمانت نامه های ارزی و ریالی
   به طورکلی ضمانت نامه های صادره توسط بانک با درنظر گرفتن نکته ذیل به دو بخش ضمانت نامه های ریالی و ضمانت نامه های ارزی تقسیم می شوند:
   نکته : جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی کشور و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، ضمانت نامه صادر نمی گردد .

   ضمانت نامه های ارزی

   صدور انواع ضمانت نامه های بانکی

   به طور کلی ضمانت نامهای صادره توسط بانک با در نظر گرفتن نکته ذیل به دو بخش ضمانت نامه های ریالی و ضمانت نامه های ارزی تقسیم می شوند.
   نکته : بر اساس تصریح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ضمانت نامه صادر نمی گردد.
   ضمانت نامه های ریالی را اینجا می توانید مطالعه فرمایید.

   الف) ضمانت نامه های ارزی
   ضمانت نامه های ارزی در چهار قالب قابل صدور می باشند:
   1. کالای تولیدی
   2. خدمات فنی و مهندسی
   3. قراردادهای داخلی
   4. صدور سایر ضمانتنامه های ارزی

   • کالای تولیدی
   ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالاهای تولیدی (صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و...) شامل :
   1. ضمانتنامه شرکت درمناقصه
   2. ضمانت نامه حسن انجام کار
   3. ضمانت نامه پیش پرداخت
   4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

   مجوز مورد نیاز:
   درخصوص این نوع ضمانت نامه ها ، ارائه گواهی تأیید صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط الزامی است.


   • خدمات فنی و مهندسی
   ضمانت نامه های ارزی موضوع آیین نامه اجرایی حمایت دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شامل:
   1. ضمانت نامه شرکت درمناقصه
   2. ضمانت نامه حسن انجام کار
   3. ضمانت نامه پیش پرداخت
   4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

   مجوزهای مورد نیاز:
   1. گواهی تأیید صلاحیت متقاضی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درمورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه های حسن انجام کار ، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان الزامی است.
   2. مصوبه کمیته ماده 19 مستقر درسازمان توسعه تجارت ایران که حاوی سقف ضمانت نامه و مبلغ کل قرارداد باشد در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار ، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان الزامی می باشد.


   • قراردادهای داخلی
   ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز پیمانکاران و کارفرمایان داخل کشور که در قالب آئین نامه صدور ضمانت نامه ظهر نویسی از طرف بانکها صادر می شود شامل:

   1. ضمانتنامه شرکت درمناقصه
   2. ضمانت نامه حسن انجام کار
   3. ضمانت نامه پیش پرداخت
   4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان


   گواهی مورد نیاز
   درخصوص این نوع ضمانت نامه ها هیچ گونه گواهی مورد نیاز نیست.


   سایر ضمانتنامه های ارزی: ضمانت نامه های ارزی که در نبود مجوز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیته ماده 19 و یا مجوز از وزارتخانه ذیربط صادر می شوند شامل:
   • ضمانتنامه شرکت درمناقصه
   • ضمانت نامه حسن انجام کار
   • ضمانت نامه پیش پرداخت
   • ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

   نکته 1) جهت صدور ضمانت نامه ارزی ( به استثنای ضمانت نامه شرکت در مناقصه) در کلیه قالبهای فوق، اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. ضروری می باشد.
   نکته 2) در قالب قراردادهای داخلی، تا معادل ارزی ده میلیارد ریال نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. نیست.

   ب) وثایق مورد نیاز برای صدور ضمانتنامه های ارزی:
   صدور ضمانت نامه های ارزی مشمول آیین نامه حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در قبال 2 درصد وجه نقد یا سایر وثائق مورد قبول سیستم بانکی و 98 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه امکان پذیر می باشد.
   صدور ضمانت نامه های ارزی مشمول آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها در قبال حداقل 10 درصد وجه نقد یا سایر وثائق مورد قبول سیستم بانکی و 90 درصد سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی نسبت به ارزش ضمانت نامه امکان پذیر می باشد.
   نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه های خدمات فنی و مهندسی و ضمانتنامه های مشمول آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. تعیین و اخذ می گردد.
   سایر نکات درخصوص وثائق ضمانت نامه ها:
   ضمانت نامه ها با توجه به وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی در قبال مبلغی سپرده نقدی یا سایر وثایق مشابه (طلا، اوراق مشارکت و...) و نسبت به مابقی یک یا ترکیبی از وثایق مورد قبول سیستم بانکی اخذ می‌گردد.