بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • شفافیت - مالی - 1399

   مقوله «شفافیت بانکی» از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بنا به همین ضرورت، شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه‌ای بال 2 و3 و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در یک‌هزار و یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1393.4.24، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد.

   شفافیت - مالی - 1399
   این صفحه در حال به روز رسانی می باشد
   اطلاعات مربوط به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری:
   بخش مالی - سال 1399

   • نسبت مانده سپرده های دیداری به مانده مجموع سپرده ها
   • نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها
   • وضعیت باز ارزی به تفکیک ارزها و مجموع ارزها
   • نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات
   • مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی
   • تسهیلات بین بانکی دریافتی
   • مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، ضمانتنامه ها و...
   • مانده اسناد پرداختنی
   • سود هر سهم
   • خالص تسهیلات به تفکیک جاری و سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول و سوخت شده
   • نسبت های سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی
   • نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان منتهی به 31 شهریور 99
   • تسهیلات خالص دولتی و غیردولتی و سپرده ها منتهی به 31 شهریور 99
   • نماگرهای مالی 99/3/31
   • مطالبات بانک از موسسات اعتباری داخلی 99/6/31
   • نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات
   • نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام
   • نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری
   • خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
   • انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی
   • انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
   • اطلاعات مربوط به صورت های مالی که به صورت اجمالی حسابرسی شده
   • مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
   • خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و سوخت شده
   • نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها
   • نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران
   • وضعیت کفایت سرمایه
   • اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط