بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • دایره کنترل پروژه و تضمین کیفیت

   الف) مدیریت و کنترل پروژه
   1. تهیه و تدوین متدولوژی مدیریت پروژه.
   2. تهیه، تدوین و پیاده‌سازی روال‌ها، استانداردها، سیستم‌های پشتیبان و ارزیابی پروژه.
   3. توسعه و به روزرسانی روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در کنترل پروژه.
   4. توسعه و مدیریت ساختار شکست کار (WBS).
   5. ارایه جدول زمانبندی پروژه‌های فناوری اطلاعات.
   6. تعریف وظایف و مسوولیت‌ها برای پرسنل پروژه‌ها متناسب با حجم فعالیت و محدوده تعریف‌شده.
   7. مدیریت متمرکز و یکپارچه کلیه پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات.
   8. نظارت بر میزان و کیفیت فعالیت‌های انجام شده در پروژه‌ها.
   9. سنجش عملکرد افراد و دستاورد پروژه‌ها در مقایسه با مبناها و معیارهای تعریف ‌شده .
   10. بازنگری و ارایه پیشنهاد بهبود مستمر در حوزه مسایل مدیریتی و کنترل پروژه‌ای.
   11. برنامه‌ریزی بودجه پروژه‌ها ‌و مقایسه هزینه‌های انجام شده با آن.
   12. تهیه گزارش‌های پیشرفت فیزیکی و هزینه‌‌ای پروژه‌ها و ارایه به ریاست مرکز.
   13. تهیه و تنظیم اسناد مربوط به تحویل پروژه‌ها، نظیر صورتجلسه‌های تحویل موقت و دایم.
   ب) تضمین کیفیت
   1. حصول اطمینان از کلیه فرآیندهای مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات از جمله طراحی معماری، برنامه‌نویسی و ... .
   2. تدوین و تعریف الزامات کیفیت و به‌روزرسانی فرآیندهای مرکز.
   3. برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های مرکز.
   4. برگزاری ممیزی داخلی فرآیندهای مرکز و ارایه گزارش آن به ریاست مرکز.
   5. ارایه گزارش‌های ادواری از فعالیت‌های مرکز و واحد کنترل پروژه و تضمین کیفیت به ریاست مرکز.