بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • دایره فنی عملیات

   1. پایش و نظارت بر صحت عملکرد Application Server‌ها‌، سامانه‌های پایه و واسط، تجهیزات شبکه‌ای، امنیتی و همچنین پایش تمامی لینک‌های شبکه LAN و یا WANو اینترنت.
   2. نصب و به‌روز‌رسانی سیستم‌ها‌، Application Server‌ها‌، سامانه‌های پایه و واسط و تجهیزات در محیط‌های عملیاتی.
   3. اعمال تنظیمات امنیتی Application Server‌ها و سامانه‌های پایه و واسط.
   4. انجام عملیات سیستم‌های بانکی (EOD و..).
   5. نقطه تماس و پاسخگویی به نهادهای خارجی از قبیل بانک مرکزی، افتا و سرآمد «کاشف» (انجام اقدام مقتضی درخصوص تبادل الکترونیکی / پیام‌های دریافتی از سیستم سرآمد (کاشف) از قبیل احکام قضایی مرتبط با حساب‌های بانکی، حوادث امنیت اطلاعات و ...).
   6. ارایه گزارش وضعیت سامانه‌ها و تجهیزات از قبیل منابع پردازشی، ذخیره‌سازها، شبکه و خطوط ارتباطی و ... در محیط‌های عملیاتی.