بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل مهندسی سیستم‌ها
   Bevel: شرح وظایف 
اداره کل مهندسی سیستم‌ها

   ارایه برنامه و محتوای آموزش نحوه کار و بهره‌برداری از سیستم‌های مربوط به IT.
   1. شناسایی زمینه‌های بهبود فرآیندهای جاری با استفاده از فناوری‌های جدید به منظور نوآوری در خدمات بانکی متمرکز و الکترونیکی.
   2. بررسی، شناسایی و مستندسازی نیازمندی‌های سیستمی تمامی واحدهای بانک متناسب با راهبردهای کلان و عملیاتی بانک.
   3. تهیه، تدوین و نظارت بر استانداردها و متدولوژی‌های طراحی سیستم‌های مربوط به IT.
   4. طراحی، مستندسازی و نظارت بر سیستم‌های مربوط به IT با استفاده از تجزیه و تحلیل های علمی و متدولوژی‌های رایج مطابق نیازسنجی‌های انجام شده.
   5. نظارت بر طراحی سیستم‌های مربوط به IT (اعم از درون‌سازمانی یا برون‌سپاری شده) به منظور تطابق نیازهای اعلام شده با طراحی سیستم اطلاعاتی مورد نظر و همچنین حفظ یکپارچگی و جامعیت آنان.
   6. رعایت کلیه دستورالعمل‌های امنیتی حین طراحی.
   7. طراحی و بهینه‌سازی انبار داده‌ها و همچنین توسعه و استقرار آنها.
   8. صحه‌گذاری سیستم‌های مربوط به IT توسعه یافته قبل از نصب نهایی برای اطمینان از تطابق با طراحی‌های انجام شده.
   9. به‌روزرسانی و بهبود مستمر طراحی سیستم‌های مربوط به IT بر اساس نیازها و تغییرات محیطی و فنی.
   10. نظارت بر فعالیت کارشناسان در فرآیند توسعه و بومی‌سازی سیستم‌های مربوط به IT در درون یا بیرون مرکز.
   11. حل و فصل مشکلات عملکردی سیستم‌های اطلاعاتی و پیگیری به منظور رفع آنها.
   12. نظارت حین توسعه سیستم‌های مربوط به IT به منظور تطابق نیازهای تعریف شده با سیستم تحویلی.
   13. نظارت بر تهیه و تحویل مستندات استاندارد برای کلیه سیستم‌های مربوط به IT تولید و اجرا شده.
   14. پیاده‌سازی، توسعه و مستندسازی سیستم‌های مربوط به IT که می‌بایست به صورت درون سازمانی انجام شوند.