بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل امنیت

   1. تهیه و تدوین سیاست‌ها و استانداردهای امنیتی و نیز برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیاده‌سازی اقدامات امنیتی برای محافظت از اطلاعات در سیستم ‌اطلاعاتی و سامانه‌های نگهداری و انتقال اطلاعات.
   2. تهیه و تدوین راهکارهای ارتقای سطح فرهنگ امنیت سیستم‌های مربوط به IT و پیگیری اجرای آن.
   3. تهیه و تدوین سیاست‌های تعریف کاربران و تعیین حقوق و سطوح دسترسی در سیستم‌های مربوط به IT و سیستم عامل
   4. استقرار سامانه‌های مناسب برای مدیریت یکپارچه نظام امنیت سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، پایانه‌های حضوری بانکداری الکترونیکی و سیستم عامل و ارایه پیشنهادهای کاربردی متناسب با وضع موجود.
   5. توسعه راهکارهای امنیتی در سیستم‌های مربوط به IT در بانک، شعب و با سازمان‌های خارج از بانک.
   6. تهیه و تدوین قوانین و مقررات متناسب با امنیت سیستم‌های مربوط به IT و نشر در بانک.
   7. بررسی و ارزیابی امنیتی نظام سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، پایانه‌های حضوری بانکداری الکترونیکی و سیستم عامل و ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص ارتقا و بهبود سیستم‌های مزبور و مکانیزم‌های اجرایی
   8. نظارت بر تامین و استقرار امکانات و ملزومات نرم‌افزاری متناسب با سیستم امنیتی بانک.
   9. ارایه مشاوره و راهکارهای پشتیبانی از فوریت‌های امنیتی فناوری اطلاعات در بانک.
   10. تهیه گزارش‌های تخصصی و تحلیلی دوره‌ای از میزان پیشرفت اجرای سیاست‌ها و نیز بیان موانع و مشکلات اجرای آن‌ها.
   11. همکاری فعال با سایر واحدهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی حوزه امنیت سیستم‌های اطلاعاتی.
   12. به روز رسانی و بهبود مستمر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی بر اساس نیازها و تغییرات محیطی و فنی.
   13. طراحی و استقرار مرکز مدیریت امنیت SOC بانک.
   14. نظارت بر طراحی و ایجاد الزامات مورد نیاز برای سیستم‌های امنیتی و پایش تصویری برای اطمینان از نصب و راه اندازی و بهره برداری مناسب.
   15. تهیه گزارش‌های تخصصی و تحلیلی دوره‌ای از میزان پیشرفت اجرای برنامه‌ها و نیز بیان موانع و مشکلات اجرای آنها.