بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل امور اجرایی

   1. بررسی گزارش حسابرسی حسابرسان داخلی و خارجی برای نظارت بر کفایت دامنه گزارش‌ها و یا برای کشف نقاط ضعف خاص در روال های داخلی.
   2. هماهنگی‌های لازم در خصوص انعقاد و تسویه قراردادها در پایان سال.
   3. انجام کلیه امور مربوط به تنخواه‌گردان مرتبط با مرکز.
   4. برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای مفاد کلیه قراردادهای تامین کالا و خدمات مرتبط با امور مرکز.
   5. برآورد و تهیه اسناد لازم برای اجرای مناقصات، خرید تجهیزات و سیستم‌های (IT) مورد نیاز بانک با کمک فنی واحدهای مرتبط در مرکز.
   6. انجام مکاتبات با شرکت‌ها و سایر مراکز و سازمان‌های طرف قرارداد در زمینه مسایل مالی فی‌مابین در حیطه وظایف مرکز.
   7. حضور در جلسات مربوط به انعقاد قراردادها و مناقصات با سایر مراکز و سازمان‌ها در حیطه وظایف مرکز.
   8. برآورد اعتبارات و نیازهای ادارات تابعه مرکز و اجرای اقدامات لازم برای پیاده‌سازی آنها با توجه به اهداف تعریف شده مرکز.
   9. تنظیم و ارایه گزارش‌های مالی در زمینه پروژه‌های مرکز.
   10. تخمین و تخصیص امکانات لازم برای مدیریت نیازمندی‌های رایانه‌ای برای سایر واحدهای مرکز.
   11. پشتیبانی اجرایی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تدوین شده در ادارات مرکز.
   12. تامین، تجهیز و برنامه‌ریزی خرید ملزومات اداری جانبی در صورت لزوم.
   13. مدیریت انبار مرکز.